INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků

Laboratoř analytické chemie nabízí službu  stanovení emisí nebezpečných látek ze stavebních výrobků vycházející z vyhlášky č. 6/2003 Sb. , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ZDE


Neharmonizované stavební výrobky, které nejsou regulovány příslušnými nařízeními Evropské unie, podléhají v rámci EU českému právnímu řádu. Na této národní úrovni jsou regulovány zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tyto dokumenty zahrnují i požadavky na emise nebezpečných látek do vnitřního prostředí staveb, nicméně limitní hodnoty nejsou na úrovni EU definovány a jednotlivé členské státy postupují podle svých národních požadavků na hygienické limity emisí. V rámci České republiky se jedná o vyhlášku č. 6/2003 Sb. , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.


Rozsah služby nabízené naší laboratoří:
Stanovení emise vybraných organických sloučenin, uvedených ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, při použití postupu emise z pevného vzorku stavebního materiálu dle ČSN EN 16516+A1


- Provedení emise vzorku ze stavebního výrobku dle ČSN EN 16516+A1 a ISO 16000-9 ve zkušební komoře
- Stanovení vybraných těkavých organických látek (VOC) limitovaných vyhláškou č. 6/2003 Sb. , tj. benzenu, toluenu, sumy xylenů, styrenu, etylbenzenu, trichlorethylenu a tetrachlorethylenu, metodou GC-MS dle ISO 16000-6 Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
- Stanovení emise aldehydů, včetně formaldehydu, metodou HPLC dle ISO 16000-3 Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method


Dle uvedených mezinárodních zkušebních předpisů je stanovení emise těkavých látek prováděno po 3 a následně i po 28 dnech. Vzhledem k limitním hodnotám uvedeným ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. a skutečnosti, že hodnota emise se v čase výrazně snižuje, je provádění emise po 3 dnech ve většině případů vzorků dostatečné k prokázání splnění požadavků národní legislativy. V případě zájmu je však samozřejmě možné provést i dlouhodobé stanovení emisí po 28 dnech.


Kontakt: Ing. Jitka Bakalová, tel.: +420 577 601 453, e-mail: jbakalova@itczlin.cz
 

22.09.2021