INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ISO 50001 - Energetický management

Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který se stává nezbytným požadavkem doby pro podniky a organizace všech velikostí. Energetický managementem zahrnuje souhrn všech činností, které slouží k identifikaci oblastí s vysokou energetickou náročností, monitorování energetické náročnosti a optimalizaci využití energie s využitím systémových nástrojů. Efektivní management hospodaření s energiemi může mít okamžité výsledky v podobě snížení nákladů na energie, avšak jeho hlavní přínos spočívá v dlouhodobém zlepšení energetické účinnosti organizace. Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti na trhu. Certifikace podle této normy potvrzuje, že organizace úspěšně implementovala systém řízení energetické účinnosti a zavázala se k trvalému zlepšování využívání energie.

Odkazy / Ke stažení

Základní principy ISO 50001

International Organization for Standardization (ISO) vydala v roce 2018 aktualizovanou verzi mezinárodního standardu ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. Tento standard poskytuje strukturovaný přístup ke zlepšení energetické účinnosti organizace. Implementace tohoto standardu umožňuje organizacím zlepšit své výkonnostní cíle v oblasti energetické účinnosti a umožňuje snadnější naplňování legislativních požadavků a předpisů.

Systém hospodaření s energií zahrnuje nejen sledování a řízení spotřeby energie, ale také plánování investic a úprav, které vedou ke snížení energetické náročnosti. Standard ISO 50001 navíc obsahuje požadavky na pravidelné auditování a hodnocení energetického výkonu organizace. Certifikace podle normy ISO 50001 umožňuje organizacím získat nezávislé potvrzení, že systém managementu hospodaření s energií je implementován a účinně funguje.

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií je taky slučitelná s dalšími normami systémů managementu, jako je například ISO 9001 pro kvalitu a ISO 14001 pro environmentální management, což umožňuje snadnější integraci různých systémů managementu do celkového řízení organizace.

ITC grafika

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

 • ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie
 • optimalizace absolutní spotřeby energií 
 • optimalizace spotřeby energií a snížení nákladů na energie
 • optimalizace energetických zdrojů
 • měřitelné zlepšení energetické účinnosti v organizaci
 • systémový přístup k řízení energií s pomocí nástrojů a postupů
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
 • podpora vnitřních a externích auditů pro trvalé zlepšování
 • odpovědnost a dodržování environmentálních zákonů a předpisů
 • efektivní energetický management umožňuje organizacím lépe řídit své energetické zdroje a maximalizovat výsledky svých investic

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze

 • zpracování dokumentace (žadatel)
 • zavedení systému managementu do praxe (žadatel)
 • žádost o certifikaci (žadatel)
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
  •      a) přezkoumání dokumentace klienta
  •      b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit 
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s pozitivním výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.
 • recertifikační audit
  • o pro zajištění kontinuální platnosti certifikace by na základě rozhodnutí držitele certifikátu měl ve třetím roce, před ukončením platnosti certifikátu, proběhnout recertifikační audit.

OPPIK – DOTAČNÍ PROGRAM ÚSPORY ENERGIE

Podniky, zvažující investice do snížení své energetické náročnosti, či zvýšení energetické efektivity, mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory energie. Tento program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a úspěšní žadatelé se podělí o celkový rozpočet programu ve výši 21 mld. korun. Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 je jedním z hodnotících kritérií při schvalování žádosti o dotační titul.  Žadatel v rámci předložené studie proveditelnosti se zaváže implementovat systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 a v monitorovacím období prokáže, že má zaveden a certifikován akreditovanou osobou podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření.

IQNET – MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je členem  CQS , která je členem mezinárodní sítě IQNet . Prostřednictvím této spolupráce je možno na vyžádání vydat v rámci jednoho certifikačního procesu jak certifikát ITC, tak i certifikát CQS a mezinárodně uznávaný certifikát IQNet .

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Odkazy

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

KONTAKTY

Ing. Jaroslav Rapant

vedoucí odd. certifikace systému managementu


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu 
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant