INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ISO 45001

Certifikace systémů managementu - ISO 45001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou klíčovými faktory, které přispívají k efektivnímu řízení každé organizace. Organizace jsou povinny dodržovat právní požadavky ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemi, kde působí.

Norma ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití) byla speciálně vytvořena, pro pomoc organizacím při vytváření politiky zdraví a bezpečnosti práce. Certifikace této normy může pomoci organizacím dosáhnout vyššího standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň umožnit organizaci doložit, že splňuje mezinárodní standardy v této oblasti.

Odkazy / Ke stažení

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE ISO 45001

Norma ISO 45001 navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a odlišuje se zejména v oblastech, které se týkají identifikace, řízení a omezování pracovních rizik. Certifikace podle ISO 45001 může být zavedena jako samostatný systém vedle systémů řízení kvality a řízení životního prostředí, nebo mohou být tyto systémy budovány současně jako integrovaný systém. Certifikát ISO 45001 potvrzuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavedený ve firmě, byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a že splňuje požadavky standardu ISO 45001. Tato certifikace zaručuje, že organizace aktivně pracuje na minimalizaci rizik a zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své zaměstnance a vytváří tak prostředí pro efektivní a bezpečnou práci.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

 • zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních organizace
 • systematické omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, což v konečném důsledku vede ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladů spojených s nemocností a pracovními úrazy
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce
 • zlepšení image a pověsti organizace díky vysokým standardům ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení ISO 45001 do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
   a) přezkoumání dokumentace klienta
   b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.
 • recertifikační audit
  • pro zajištění kontinuální platnosti certifikace by na základě rozhodnutí držitele certifikátu měl ve třetím roce, před ukončením platnosti certifikátu, proběhnout recertifikační audit.

IQNET – MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je členem  CQS , která je členem mezinárodní sítě IQNet . Prostřednictvím této spolupráce je možno na vyžádání vydat v rámci jednoho certifikačního procesu jak certifikát ITC, tak i certifikát CQS a mezinárodně uznávaný certifikát IQNet .

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Odkazy

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • certifikace podle dalších systémových a oborových standardů ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001, HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EN 15593, Systém certifikace stavebních dodavatelů)
 • posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobků CE)
 • testování výrobků
 • kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
 • dobrovolná certifikace – značka „ITC certifikovaná kvalita“
 • technická normalizace

KONTAKTY

Ing. Jaroslav Rapant

vedoucí odd. certifikace systému managementu


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant