INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Stavební výrobky | NV 163

Předpisem pro oblast stavebních výrobků pokrytých harmonizovanými normami  je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (Construction Products Regulation  - CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Stavební výrobky, pro které harmonizovaná norma neexistuje, jsou posuzovány podle zákonů země, v němž je výrobek uveden na trh. V České republice se postupuje podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.a nařízení vlády 215/2016 Sb. (NV 163). Proces posuzování shody využívá tzv. určených norem a systému stavebních technických osvědčení. Výsledkem je certifikát výrobku, certifikát systému řízení výroby nebo zkušební protokol. Ode dne vyhlášení platnosti harmonizované normy se stavební výrobek může posuzovat podle obou předpisů (NV 163, CPR), avšak po ukončení přechodného období už výrobek nepodléhá NV 163, nýbrž pouze CPR.

Odkazy / Ke stažení

UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH EU A ČR

Stavební výrobky jsou ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění tzv. „stanoveným výrobkem“ a jejich uvádění na trh Evropské unie a zemí ESVO je regulováno technickými předpisy, z nichž vyplývají pro výrobce, dovozce, autorizované zástupce a distributory konkrétní povinnosti. Podmínky uvádění na trh jsou zčásti harmonizovan (shodné pro celou EU) a zčásti upravované národní legislativou každé členské země EU.

Skupina výrobků, pro něž existují harmonizované technické specifikace, spadají pod NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.  Pro tento předpis je používána zkratka CPR (Construction Products Regulation). Nařízení má, na rozdíl od směrnice, přímou účinnost a vyžaduje adaptaci národního práva členských států EU na jeho obsah.

Stavební výrobky, pro které neexistuje harmonizovaná technická specifikace, jsou posuzovány podle zákonů země, v němž je výrobek uveden na trh. V České republice se postupuje podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016 Sb.  (NV 163) . Proces posuzování shody využívá tzv. určených norem a systému stavebních technických osvědčení. Výsledkem je certifikát výrobku, certifikát systému řízení výroby nebo zkušební protokol. Ode dne vyhlášení platnosti harmonizované normy se stavební výrobek může posuzovat podle obou předpisů (NV 163, CPR), avšak po ukončení přechodného období už výrobek nepodléhá NV 163, nýbrž pouze CPR.

SLUŽBY ITC V SOUVISLOSTI S POSUZOVÁNÍM SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ podle NV č. 163/2002 Sb.

 • Posuzování shody Autorizovanou osobou č. 224 podle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005  Sb. (český režim posuzování shody) a nařízení vlády č. 215/2002 Sb.
  • certifikace podle § 5 (certifikace výrobku)
  • certifikace bez zkoušek při dohledu podle  § 5a (certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu)
  • certifikace podle  § 6 (posouzení systému řízení výroby)
  • vystavení stavebního technického osvědčení podle § 2 a 3
  • vystavení protokolu o zkouškách typu výrobku podle  § 7

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Ing. Petr Karlík

pracoviště Zlín 113

Ing. Milan Hercik

pracoviště Praha

Poštovní adresa - pracoviště Zlín:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Certifikace stavebních výrobků
Areál Svit, budova 113
třída Tomáše Bati 5264
760 01 Zlín
Česká republika

Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Certifikace stavebních výrobků
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika