INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Whistleblowing

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu se zákonem má společnost Institut pro testování a certifikaci, a. s. se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic, lČ: 47910381, DIČ:CZ47910381 (dále jen ITC) zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u ITC dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro ITC.

Zákon mimo jiné upravuje:

 • podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,
 • podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila,
 • působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Přijímání oznamování od osob, které pro ITC nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ITC, se vylučuje. Tyto osoby mohou podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM ITC:

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Oznamovatel má možnost podat oznámení ústně, písemně a na žádost i osobně:

 • Elektronicky na e-mailovou adresu – preferovaný způsob oznámení: – na této adrese je také možnost sjednání termínu osobní schůzky u příslušné osoby.
 • Osobně/ústně - v prostorách ITC u příslušné osoby po předchozí domluvě
 • Telefonicky/ústně – stanovený čas pro telefonické podání oznámení je středa od 08:30 do 10:30
 • Písemně na adresu:
  Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
  K rukám příslušné osoby
  třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
  obálku je nutné označit nápisem: „Whistleblowing – neotvírat“

V ITC je preferovaná forma podání oznámení prostřednictvím zabezpečené e-mailové komunikace umožňující podání oznámení vzdáleně.

V případě ústního, telefonického a osobního oznámení bude pořízen písemný záznam (nebo se souhlasem oznamovatele záznam zvukový). Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil.

Obsah oznámení - oznámení musí vždy obsahovat:

 • identifikaci instituce, které se týká,
 • identifikační údaje oznamovatele (údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele),
 • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpřesnější předmět oznámení – CO se stalo, KDY k jednání došlo, KDE k jednání došlo, KDO je do jednání zapojený, JAK k jednání došlo)

Oznámení může též obsahovat podkladové materiály a důkazy.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Funkci příslušné osoby v ITC zastává primárně personalista:
Jméno, příjmení příslušné osoby: Bc. Alena Krajčová
Telefon: +420 725 788 105

V případě nepřítomnosti je další příslušnou osobou manažer ochrany osobních údajů:
Jméno, příjmení příslušné osoby: Ing. Tomáš Veselý
Telefon: +420 734 766 321

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

 

Adresa pro zasílání písemných oznámení:

Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
K rukám příslušné osoby
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Listinná podání označte obálku je nutné označit nápisem: „Whistleblowing – neotvírat“

Před podáním oznámení do vnitřního oznamovacího systému ITC se doporučuje seznámit se seznamte se zákonem, tak aby případné oznámení bylo podáno v souladu se zákonem vymezených oblastí a splňovalo veškeré stanovené náležitosti.

Upozorňujeme, že zákon neposkytuje ochranu těm, kteří by oznamovali skutečnosti vědomě nepravdivé. V takovém případě se oznamovatel dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč. Osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit nejen přestupku nepravdivého oznámení a v závažných případech dokonce trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění nebo může být proti ní podána soukromoprávní žaloba (např. žaloba na ochranu osobnosti, náhrada škody).

VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM:

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstva spravedlnosti. Způsob podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému včetně kontaktních údajů je uveřejněn na následujících webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

PŘÍLOHY