INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Laboratoř defektoskopie

Laboratoř defektoskopie je pracovištěm Institutu pro testování a certifikaci, které v rámci Akreditované zkušební laboratoře č. 1004 nabízí specializované služby v oblasti charakteristik defektů materiálů.

Odkazy / Ke stažení

SLUŽBY LABORATOŘE DEFEKTOSKOPIE

Charakterizace defektů je specifický proces založený na individuální spolupráci se zákazníkem. Po důkladném zkoumání dané situace pracovníci laboratoře doporučí nejvhodnější testovací metody pro identifikaci a řešení konkrétního defektu na základě svých dlouhodobých zkušeností.

ITC disponuje přístroji pro spektrální, chromatografické, termické, zobrazovací, prvkové a jiné analýzy. Toto široké spektrum analytických metod umožňuje identifikaci i kvantifikaci celé řady anorganických (včetně kovů) i organických látek, a to jak nízkomolekulárních, tak vysokomolekulárních (polymerů).

Nalezení příčiny defektu se zpravidla provádí porovnáním chemického složení defektního vzorku a vzorku bez defektu. Je také možné výsledky analýzy defektních dílů porovnávat s materiálovou specifikací.

Nabízíme rovněž pravidelnou kontrolu kvality jako prevenci výskytu problémů.

Přehled nejčastěji řešených defektů / problémů

 • Identifikace příčin praskání dílů
 • Náhlá změna charakteristik a chování dílů a materiálů, změny barvy či zápachu
 • Identifikace příčin nepřilnavosti barev k dílům či nesoudržnosti vícevrstvých materiálů
 • Porovnání chemického složení vzorků při podezření na záměnu/odlišnost materiálu či použití recyklátu
 • Materiálová identifikace neznámých vzorků, kontaminací a vměstků
 • Identifikace výkvětů,zamlžení (foggingu) či jiných nánosů na dílech
 • Identifikace - látek uvolňovaných z materiálů
 • Stanovení tloušťky vrstev
 • Mikroskopické snímkování lomových ploch a povrchů
 • Identifikace - látek uvolňovaných z materiálů
 • Kvantifikace a identifikace plniv (prvků)
 • Analýza koroze (např. aminů) a korozních produktů
 • Identifikace organokovových sloučenin
 • Odborná analýza problému - v případě potřeby i na místě s možností odběru vzorků

Přístrojové vybavení

Pro defektoskopické zkoušky jsou nejčastěji využívány následující analytické techniky:

 • Infračervená spektroskopie (FTIR) – identifikace majoritně zastoupených organických a některých anorganických látek
 • Plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) – přímý nástřik kapalného/rozpuštěného vzorku, metoda termální desorpce pro identifikaci těkavých látek, např. aditiv (TD-GC-MS), pyrolýza pro identifikaci polymerních látek (PY-GC-MS) či dávkování vzorku přímo do iontového zdroje (direct inlet-GC-MS)
 • Plynová chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem (GC-MS/MS) pro identifikaci sloučenin ve stopových množstvích
 • Analýza uvolněných plynů (EGA)
 • Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) – stanovení prvkového profilu, kvantitativní a semikvantitativní stanovení vybraných prvků
 • Emisní a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES a ICP-MS) – kvantifikace vybraných prvků, a to i ve stopovém množství
 • Skenovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním spektrometrem (SEM-EDX) – zobrazení povrchu vzorku ve vysokém zvětšení a stanovení prvkového složení povrchu ale i jednotlivých vrstev či kontaminací; umožňuje analýzu i velmi malých ploch (μm)
 • Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) – stanovení tepelných charakteristik
 • Termogravimetrická analýza (TGA) – určení podílu jednotlivých složek (např. polymer, plniva, saze)
 • UV-VIS spektroskopie

Dočasně také nabízíme prvkovou analýzu pomocí LIBS (Spektrometrie laserem buzeného plazmatu).

KONTAKTY

Ing. Daniel Vít

vedoucí laboratoře

Ing. David Grebeníček

specialista defektoskopické laboratoře

Ing. Alena Matelová, Ph.D.

specialista defektoskopické laboratoře


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
Laboratoř analytické chemie a mikrobiologie
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Daniel Vít