INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ISO 22000

Certifikace systémů managementu - ISO 22000
Certifikace podle normy ISO 22000 zahrnuje širokou škálu organizací, včetně primárních producentů v agrárním sektoru, výrobních, přepravních a distribučních společností, maloobchodníků, restaurací a jídelen. Tato norma se vztahuje na celý potravní řetězec od začátku produkce až po konečného spotřebitele.

Navíc, ISO 22000 se vztahuje i na výrobce a poskytovatele služeb, kteří nejsou přímo zapojeni do potravního řetězce, ale jejich činnosti nebo produkty mají vliv na bezpečnost potravin. Tyto organizace mohou zahrnovat výrobce nástrojů, strojů a zařízení, obalů, přídavných látek, čistících a dezinfekčních přípravků používaných v potravinářském a agrárním sektoru, organizace poskytující sanitační práce, deratizaci a dezinsekci.

V souladu s touto normou se organizace musí řídit řadou požadavků, aby zajistily bezpečnost potravin, včetně vedení dokumentace, vedení kontroly nebezpečí, řízení nebezpečí v rámci provozu a řízení komunikace a spolupráce s partnery v potravním řetězci.

Certifikace podle normy ISO 22000 je uznávaným standardem pro zajištění bezpečnosti potravin a může pomoci organizacím zlepšit jejich procesy a poskytovat vysokou kvalitu potravinových výrobků.

Odkazy / Ke stažení

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE ISO 22000

Certifikace ISO 22000 je standard orientovaný na celý řetězec subjektů, které podnikají s potravinami, s cílem zajistit bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin. Tento standard navazuje na zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí Codex Alimentarius, a úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001.

Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem potvrzuje, že systém řízení bezpečnosti potravin zavedený ve firmě byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a vyhovuje požadavkům standardu ČSN EN ISO 22000. Tímto certifikátem se zaručuje, že firma splňuje nejvyšší standardy řízení bezpečnosti potravin a potvrzuje se tak její schopnost zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

 • zlepšení image a reputace firmy v očích zákazníků a veřejnosti díky důrazu na bezpečnost potravin a snížení rizika vzniku potravinových neštěstí,
 • snížení nákladů na zavádění požadavků na systém bezpečnosti potravin podle dalších oborových standardů v oblasti bezpečnosti potravin (IFS, BRC…),
 • důvěryhodná garance bezpečnosti potravin potvrzená nezávislou třetí stranou,
 • zlepšení interních procesů, minimalizace rizik a snížení výskytu vad a reklamací,
 • podpora procesu zjednodušení komunikace s obchodními řetězci, kteří vyžadují certifikaci podle standardu ISO 22000 pro zajištění bezpečnosti a kvality potravin.

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení systému managementu do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
   a) přezkoumání dokumentace klienta
   b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.
 • recertifikační audit
  • pro zajištění kontinuální platnosti certifikace by na základě rozhodnutí držitele certifikátu měl ve třetím roce, před ukončením platnosti certifikátu, proběhnout recertifikační audit.

IQNET – MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je členem  CQS , která je členem mezinárodní sítě IQNet . Prostřednictvím této spolupráce je možno na vyžádání vydat v rámci jednoho certifikačního procesu jak certifikát ITC, tak i certifikát CQS a mezinárodně uznávaný certifikát IQNet .

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Odkazy

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • certifikace podle dalších systémových a oborových standardů ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EN 15593, Systém certifikace stavebních dodavatelů)
 • posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobků CE)
 • testování výrobků
 • kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
 • dobrovolná certifikace – značka „ITC certifikovaná kvalita“
 • technická normalizace

KONTAKTY

Ing. Jaroslav Rapant

vedoucí odd. certifikace systému managementu


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant