INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Chemicko fyzikální zkoušky | Praha

V rámci akreditované zkušební laboratoře č. 1007.4 - je prováděna zkušební činnost v oblasti stavebních materiálů a výrobků z hlediska chemicko-fyzikálního. Zkušebna nabízí širokou škálu zkušebních metod ve všech oblastech stavební výroby. Služby zkušebny jsou zaměřeny především na zkoušky potřebné pro posuzování shody, ale také na interní zkoušky výrobců pro jejich vlastní systémy kvality.

ODKAZY A DOKUMENTY

OBLAST PŮSOBNOSTI:

 • střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí
 • izolační materiály
 • materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce
 • disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla, lepicí malty
 • spárové těsnicí tmely a pěny
 • maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod.
 • povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely
 • betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu
 • podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod.
 • tepelné izolace
 • zdící prvky a tvarovky

NABÍZENÁ SLUŽBA

 • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a surovinách
 • dlouhodobé měření - monitorování obsahu radonu v ovzduší
 • podrobná měření v objektech se zvýšenou radiační zátěží obyvatel (radon, gama záření) jako podklad pro projekty technických ozdravných opatření
 • akreditovaná zkušební činnost v oblasti fyzikálních, mechanických, chemických a technologických vlastností stavebních hmot
 • měření činitele zvukové pohltivosti
 • měření doby dozvuku místností
 • měření dynamické tuhosti
 • měření akustického výkonu - stroje a zařízení
 • zkoušky vlhkosti a sušiny
 • zkoušky hustoty, hmotnosti, měrné, plošné a objemové hmotnosti
 • zkoušky navlhavosti a nasákavosti 
 • zkoušky úbytku hmotnosti působením vysoké teploty (ztráta žíháním) 
 • zkoušky vodotěsnosti 
 • zkoušky rozměrové stálosti (objemové změny) 
 • zkoušky pevnosti v tahu a tažnosti 
 • zkoušky pevnosti v ohybu 
 • zkoušky propustnosti pro páry 
 • zkoušky odolnosti vůči extrémním teplotám 
 • zkoušky - základní rozbor výluhů ze stavebních výrobků 
 • zkoušky odolnosti proti prostředí 
 • zkoušky soudržnosti, přídržnosti a přilnavosti 
 • zkoušky dodržení lineárních rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti 
 • zkoušky pevnosti v tlaku 
 • zkoušky vzlínavosti 
 • zkoušky odolnosti tepelně izolačních hmot vůči teplotě a tlaku 
 • stanovení krátkodobých OAR v místnostech 
 • stanovení měrné aktivity přírodních radionuklidů ve vzorcích stavebních surovin a hmot 
 • stanovení dávkového příkonu gama ze stěn místnosti 
 • zkoušky rázové houževnatosti 
 • zkoušky - zjevné vady 
 • zkoušky konzistence a tuhnutí (zpracovatelnosti)

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ITC

KONTAKTY

Vít Slaboch

vedoucí zkušebny Praha, vedoucí AZL 1007.4

Ing. Miloš Futera

zkušební specialista pro oblast stavební chemie


Poštovní adresa - pracoviště Praha:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Stavební zkušebna
Pražská 16/810
102 00 Praha 10
Česká republika

Za aktuálnost údajů odpovídá: Vít Slaboch