INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

Rozsah akreditace AZL 1007.4

ODKAZY


Příloha osvědčení o akreditaci v html
(Aktuální rozsah akreditace Akreditované zkušební laboratoře č. 1007-4)

(pozn. obsah není optimalizován pro mobilní zařízení, doporučujeme přepnout na "desktopové" zobrazení)

 

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 101/2023 ze dne: 06.03.2023
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov – Praha, Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10


Pracoviště zkušební laboratoře:

1. Tepelně technická laboratoř Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10

2. Laboratoř akustiky Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10

3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10

4. Požárně technická laboratoř Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici u manažera kvality.

1. Tepelně technická laboratoř

Zkoušky:

Pořadové číslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Předmět zkoušky

1*

Zkoušení tepelných vlastností skříňovou metodou

P 01 0001

Materiály a výrobky pro stavbu, stavební konstrukce

2

Stanovení prostupu tepla

a) zkouškou

b) výpočtem

Stanovení prostupu tepla, součinitele prostupu tepla, povrchové teploty a tepelných toků

Stanovení vnitřní povrchové teploty

Stanovení součinitele prostupu tepla a tepelného odporu

ČSN EN ISO 8990

ČSN 730540-4

ČSN EN ISO 13788

ČSN EN ISO 6946

Stavební konstrukce

Stavební konstrukce

Stavební dílce a prvky

Stavební prvky a konstrukce

3

Stanovení prostupu tepla

a) zkouškou

b) výpočtem (stanovení součinitele prostupu tepla)

ČSN EN ISO 12567-1

ČSN EN ISO 12631

ČSN EN ISO 10077-1

ČSN EN ISO 10077-2

ČSN EN 12428

ČSN EN 673

Okna a dveře

Lehké obvodové pláště

Okna, dveře, okenice, rámy oken a dveří, vrata

Sklo ve stavebnictví

4*

Zkoušení tepelných mostů

a) zkouškou

b) výpočtem (stanovení tepelného toku a povrchové teploty)

ČSN 73 0546

ČSN EN ISO 10211

Stavební dílce, konstrukce

Stavební konstrukce

5

Stanovení vlastností prostupu tepla

ČSN EN ISO 8497

Izolace pro kruhová potrubí

6

Stanovení tepelného odporu skříňovou metodou

ČSN EN 1934

Zdivo

7

Měření součinitele difúzní vodivosti (součinitele difúze vodní páry), faktoru difúzního odporu

P 01 0002

Materiály a výrobky pro stavbu

8

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ČSN EN 12086

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví

9

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ČSN EN 13469

Předem tvarovaná izolace potrubí

10

Měření součinitele difúze vodní páry metodou bez teplotního spádu

ČSN 72 7030

ČSN EN ISO 12572

Stavební materiály a výrobky

11

Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou

ČSN 73 2580

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí

12

Stanovení propustnosti vodních par

ČSN EN 772-15

Pórobetonové tvárnice

13

Stanovení vzduchové propustnosti materiálů

P 01 0003

Materiály a výrobky pro stavbu

14

Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků

ČSN EN 12114

Stavební dílce a prvky

15

Zkoušení tepelných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí deskovou metodou

P 01 0004

Materiály a výrobky pro stavbu

16

Stanovení tepelného odporu deskovou metodou

ČSN EN 12939

ČSN EN 12664

ČSN EN 12667

ISO 8302

Stavební materiály a výrobky

17

Stanovení prostupu tepla

ČSN EN 675

Sklo ve stavebnictví

18

Stanovení tepelné vodivosti metodou desky

ČSN 72 7010

ČSN 72 7012-2

ČSN 72 7012-3

Stavební materiály a výrobky

19

Stanovení tepelné vodivosti

ČSN 73 1353

Pórobeton

20

Stanovení nasákavosti materiálů

P 01 0005

Materiály a výrobky pro stavbu

21

Stanovení nasákavosti

ČSN 73 1357, čl. 7.4, 7.5

Pórobeton

22

Stanovení krátkodobé nasákavosti

ČSN EN ISO 29767

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví

23

Stanovení dlouhodobé nasákavosti

ČSN EN ISO 16535

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví

24

Stanovení krátkodobé nasákavosti

ČSN EN 13472

Předem tvarovaná izolace potrubí

25

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 772-11

Betonové tvárnice, zdící prvky z kamene, pálené zdící prvky

26

Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

ČSN EN ISO 16536

Tepelně izolační výrobky

27*

Stanovení vlhkosti, sorpční vlhkosti, zkondenzované vlhkosti v materiálech a dílcích

P 01 0006

Materiály a výrobky pro stavbu

28

Stanovení sorpčních vlastností

ČSN 73 1327

Beton

29

Stanovení vlhkosti

ČSN EN 772-10

Vápenopískové zdící prvky a pórobetonové tvárnice

30

Stanovení rovnovážné vlhkosti

ČSN EN 12429

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví

31

Stanovení vlhkosti

ČSN EN ISO 12570

Stavební materiály a výrobky

32

Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností

ČSN EN ISO 12571

Stavební materiály a výrobky

33*

Stanovení geometrických rozměrů

P 01 0007

Materiály a výrobky pro stavbu

34

Stanovení tloušťky

ČSN EN 1849-2

Plastové a pryžové hydroizolace

35

Kontrola přesnosti

ČSN 73 0212-5

Stavební dílce

36

Stanovení lineárních rozměrů

ČSN EN 12085

Tepelně izolační výrobky

37

Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity

ČSN EN 13467

Předem tvarovaná izolace potrubí

38

Stanovení geometrických vlastností

ČSN EN 534+A1, čl. 7.1

Asfaltové vlnité desky

39

Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů

ČSN EN 772-3

Zdící prvky

40

Stanovení rozměrů

ČSN EN 772-16

Zdící prvky

41

Stanovení délky a šířky

ČSN EN 822

Tepelně izolační výrobky

42

Stanovení tloušťky

ČSN EN 823

Tepelně izolační výrobky

43

Stanovení pravoúhlosti

ČSN EN 824

Tepelně izolační výrobky

44

Stanovení rovinnosti

ČSN EN 825

Tepelně izolační výrobky

45

Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

ČSN EN 951

Dveřní křídla

46

Měření tloušťky, tloušťky stěny a žebra

ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2 až 6.4

Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou

47

Měření rozměrů

ČSN EN 12859, čl. 5.3

Sádrové tvárnice

48

Kontrola geometrických charakteristik

ČSN ISO 8335, čl. 6.2

Cementem pojené desky z dřevěných částic

49*

Měření parametrů tepelného stavu vnitřního prostředí a spotřeby tepla na vytápění budov

P 01 0008

Budovy a jednotlivé místnosti staveb bytových, občanských a průmyslových

50*

Měření a kontrola tepelných ztrát

ČSN 73 0550

Budovy

51

Energetická bilance zasklených ploch obvodového pláště

ČSN 73 0542

Budovy, místnosti

52*

Stanovení průvzdušnosti budov metodou Blower-door test

ČSN EN ISO 9972

Budovy, místnosti

53

Stanovení hmotnosti stavebních materiálů a výrobků

P 01 0010-A

Stavební materiály a výrobky

54

Zjišťování hmotnosti

ČSN 73 2045

Stavební dílce

55

Stanovení hmotnosti

ČSN 72 2603, čl. 5, 6

Cihlářské výrobky

56

Stanovení hmotnosti

ČSN EN 12859, čl. 5.5

Sádrové tvárnice

57

Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů a výrobků

P 01 0010-B

Stavební materiály a výrobky

58

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN 72 2603, čl. 11 až 14

Cihlářské výrobky

59

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN 72 5010, čl. 37

Vypálené keramické směsi a výrobky

60

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 1015-10

Suchá zatvrdlá malta

61

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 13470

Předem tvarovaná izolace potrubí

62

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 1602

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví

63

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 678

Autoklávovaný pórobeton

64

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 772-13

Materiál zdících prvků, zdící prvky

65

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 12859, čl. 5.6

Sádrové tvárnice

66

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 992

Mezerovitý beton z pórovitého kameniva

67

Stanovení plošné hmotnosti stavebních materiálů a výrobků

P 01 0010-C

Stavební materiály a výrobky

68

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN ISO 12017, čl. 6.5

Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou

69

Stanovení sypné hmotnosti stavebních materiálů

P 01 0010-D

Stavební materiály

70

Stanovení sypné hmotnosti

ČSN EN 1097-3

Kamenivo

71

Stanovení sypné hmotnosti

ČSN 72 2071, čl. 10.2

Popílek pro stavební účely

72

Stanovení sypné hmotnosti

ČSN 72 7018

Keramické suroviny a hmoty

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

1 až 72

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

P 01 00xx - Zkušební postup - interní zkušební předpis Zkušebny fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha

 

2. Laboratoř akustiky

 

Zkoušky:

Pořadové číslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Předmět zkoušky

1*

Určení vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-1

ČSN EN ISO 10140-2

ČSN EN ISO 10140-4

ČSN EN ISO 16283-1

ČSN EN ISO 16283-3

ČSN EN ISO 717-1

ČSN EN 1793-2

Stavební konstrukce, místnosti v budovách, otvorové výplně, protihlukové

2*

Určení kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-1

ČSN EN ISO 10140-3

ČSN EN ISO 10140-4

ČSN EN ISO 16283-2

ČSN EN ISO 717-2

Stavební konstrukce, místnosti v budovách, podlahy

3*

Určení doby dozvuku

ČSN EN ISO 3382-2

ČSN EN ISO 354

Uzavřené prostory, místnosti

4

Určení dynamické tuhosti a statických relaxačních vlastností

ČSN ISO 9052-1

ČSN 73 0532, příl. C

P 04 0012

Izolační vrstvy a podložky

5*

Určení hladiny akustického výkonu a emisní hladiny

ČSN EN ISO 3741

ČSN EN ISO 3743-1

ČSN EN ISO 3743-2

ČSN EN ISO 3744

ČSN EN ISO 3746

ČSN EN ISO 3747

ČSN EN ISO 5135

ČSN EN ISO 11201

ČSN EN ISO 11202

ČSN EN ISO 11203

ČSN EN ISO 11204

ČSN EN 12102-1

Stroje a zařízení

6*

Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku

ČSN ISO 1996-1

ČSN ISO 1996-2

ČSN EN ISO 9612

Věstník MZ ČR č. 4/2013, část 4

Věstník MZ ČR č. 11/2017, část 1

Venkovní prostředí, místnosti v budovách, pracovní prostředí

7

Určení činitele zvukové pohltivosti

ČSN EN ISO 354

ČSN ISO 10534-1

ČSN EN ISO 11654

ČSN EN 1793-1

Zvukově pohltivé konstrukce a výrobky, protihlukové clony

8*

Určení vložného útlumu

ČSN EN ISO 11546-1

ČSN EN ISO 11546-2

ČSN EN ISO 11957

ČSN EN ISO 11691

Izolační prvky, (kryty, kabiny, tlumiče)

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

1 až 8

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

P 04 00xx - Zkušební postup - interní zkušební předpis Zkušebny fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha

Věstník MZ ČR č. 4/2013 - Věstník MZ ČR č. 4/2013 ze dne 26. 7. 2013, část 4: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Věstník MZ ČR č. 11/2017 - Věstník MZ ČR č. 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, část 1: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí

 

3. Chemicko fyzikální laboratoř

 

Zkoušky:

Pořadové číslo1

Přesný název zkušebního
postupu/metody

Identifikace zkušebního
postupu/metody2

Předmět zkoušky

1

Stanovení vlhkosti

ČSN EN 322

Desky ze dřeva

2

Stanovení sušiny

ČSN EN 827

Lepidla

3

Stanovení netěkavých podílů

ČSN EN ISO 3251

Nátěrové hmoty

4

Stanovení ztráty sušením

ČSN 72 0102

Silikáty

5

Stanovení vlhkosti

ČSN EN 12859, čl. 5.8

Sádrové tvárnice

6

Stanovení vlhkosti

ČSN 72 7302, čl. 3

Anorganická vlákna

7

Stanovení vlhkosti

ČSN 731357, čl. 7.1,7.2 a 7.3

Pórobeton

8

Stanovení vlhkosti

ČSN EN 1353

Pórobeton

9

Stanovení plošné hmotnosti

ZP 06/95

(ČSN 50 3602, čl. 10, 11)

Krytinové a izolační materiály

10

Stanovení hustoty

ZP 03/04

(ČSN EN ISO 1183-1, metoda A)

Plasty

11

Stanovení plošné hmotnosti

ZP 01/01

(ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, 6.5)

Polymetylmetakrylátové desky

12

Stanovení objemové hmotnosti

ZP 09/07

(ČSN EN 1015-10)

Malty

13

Stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti

ČSN 72 2603, čl. 5, 6, 11 až 14

Cihly

14

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 772-3

Zdící prvky

15

Stanovení objemové hmotnosti

CSN EN 772-13

Zdící prvky

16

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 492+A2, čl. 7.3.1

Vláknocementové desky

17

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 494+A1, čl. 7.3.1

Vláknocementové desky

18

Stanovení hmotnosti a objemové hmotnosti

ČSN EN 12859, čl. 5.5, 5.6

Sádrové tvárnice

19

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 1602

Tepelně izolační výrobky

20

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 13470

Tepelně izolační výrobky

21

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 1849-1, čl. 5

Hydroizolační pásy

22

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 1849-2, čl. 6

Hydroizolační folie

23

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 12390-7

Beton

24

Stanovení hmotnosti

ČSN EN 12608-1+A1, čl. 6.3

Profily z PVC

25

Stanovení plošné hmotnosti

ČSN EN 29073-1

Textilie

26

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.1

Vláknocementové desky

27

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 520+A1, čl. 5.11

Sádrokartonové desky

28

Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 12190, čl. 7.1

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

29

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu

ZP 01/10

(ČSN EN 678)

Pórobeton

30

Stanovení nasákavosti a navlhavosti

ČSN 49 0104

Dřevo

31

Stanovení nasákavosti

ZP 09/95

(ČSN 50 3602, čl. 44 až 48)

Krytinové a izolační materiály

32

Stanovení nasákavosti

ZP 02/99

(ČSN EN ISO 62, mimo čl. 7.2)

Plasty

33

Stanovení nasákavosti

ČSN 67 3039

Nátěrové hmoty

34

Stanovení koeficientu kapilární absorpce

ČSN EN 1015-18

Malty

35

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 12808-5

Malty a lepidla

36

Stanovení nasákavosti

ČSN 72 2603, čl. 7 až 10

Cihly

37

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 772-7

Zdící prvky

38

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 772-11

Zdící prvky

39

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 12859, čl. 5.9

Sádrové tvárnice

40

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 1609:2013

Tepelně izolační výrobky

41

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 12087:2013

Tepelně izolační výrobky

42

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 13472

Tepelně izolační výrobky

43

Stanovení navlhavosti

ZP 12/95

(ČSN 73 1327, čl. 6 až 11)

Beton

44

Stanovení nasákavosti

ČSN 73 1357, čl. 7.5

Pórobeton

45

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 544, čl. 6.4.3

Asfaltové šindele

46

Stanovení absorpce vody

ZP 06/06

(ČSN EN 520+A1, čl. 5.9.1, 5.9.2)

Sádrokartonové desky

47

Stanovení nasákavosti

ČSN EN 14223

Hydroizolační pásy

48

Stanovení obsahu organických látek žíháním

ČSN EN 13820

Tepelně izolační výrobky

49

Stanovení nepropustnosti pro vodu

ZP 09/95

(ČSN 50 3602, čl. 53, 57 až 62)

Krytinové a izolační materiály

50

Stanovení rychlosti pronikání vody

ČSN EN 1062-3

Nátěrové hmoty

51

Stanovení nepropustnosti pro vodu

ČSN EN 492+A2, čl. 7.3.3

Vláknocementové desky

52

Stanovení odolnosti proti propustnosti pro vodu

ČSN EN 13111

Pojistné hydroizolace

53

Stanovení vodotěsnosti

ZP 14/95

(ČSN 73 2578)

Povrchové úpravy

54

Stanovení odolnosti proti pronikání vody

ČSN EN ISO 811

Textilie

55

Stanovení nepropustnosti

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.3

Vláknocementové desky

56

Stanovení vodotěsnosti

ČSN EN 1928, metoda A

Hydroizolační pásy a folie

57

Zkouška kapilární nasákavosti

ETAG 004, čl. 5.1.3.1

Vnější tepelně izolační systémy s omítkou

58

Stanovení objemových změn

ČSN EN ISO 10563

Tmely

59

Stanovení smrštění

ČSN EN 12808-4

Malty a lepidla

60

Stanovení vlhkostní roztažnosti

ČSN EN 772-19

Zdící prvky

61

Stanovení rozměrové stability

ZP 21/03

(ČSN EN 1603)

Tepelně izolační výrobky

62

Stanovení rozměrové stability

ČSN EN 1604

Tepelně izolační výrobky

63

Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

ZP 02/04

(ČSN EN 13471)

Tepelně izolační výrobky

64

Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 1107-1, mimo čl. 8.1, 9.1

Hydroizolační pásy

65

Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 1107-2

Hydroizolační folie

66

Stanovení objemových změn

ČSN 73 1320, mimo čl. 3

Beton

67

Stanovení délkových změn

ZP 02/10

(ČSN 73 1356)

Pórobeton

68

Stanovení smrštění

ČSN EN 479

Profily z PVC

69

Stanovení smrštění a rozpínání

ČSN EN 13454-2, čl. 4.5

Pojiva a maltové směsi

70

Stanovení vzniku trhlin

ČSN EN 13963, čl. 5.3

Spárovací materiály

71

Stanovení součinitele teplotní roztažnosti

ČSN EN 1770

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

72

Stanovení smrštění a rozpínání

ČSN EN 12617-4

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

73

Stanovení rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

ČSN EN ISO 23999

Podlahové krytiny

74

Stanovení rozměrové stálosti papírové pásky

ČSN EN 13963, čl. 5.6

Spárovací materiály

75

Stanovení rozměrových změn

ČSN EN 13872

Podlahové stěrkové hmoty

76

Stanovení smrštění

ČSN EN 680

Pórobeton

77

Stanovení tržného zatížení a tažnosti

ZP 18/95

(ČSN 50 3602, čl. 30 až 33)

Krytinové a izolační materiály

78

Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání

ČSN EN ISO 6383-1

Plasty

79

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 527-1

Plasty

80

Stanovení tahových vlastností

ZP 20/95

(ČSN EN ISO 527-3)

Plasty

81

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 527-4

Plasty

82

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 527-5

Plasty

83

Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

ZP 21/95

(ČSN EN ISO 1798)

Lehčené hmoty

84

Stanovení smykové pevnosti v tahu

ČSN EN 205

Lepidla

85

Stanovení smykové pevnosti v tahu

ZP 04/99

(ČSN EN 1465)

Lepidla

86

Stanovení elastického zotavení

ZP 04/04

(ČSN EN ISO 7389)

Tmely

87

Stanovení tahových vlastností

ZP 23/95

(ČSN EN ISO 8339)

Tmely

88

Stanovení tahových vlastností

ZP 23/95

(ČSN EN ISO 8340)

Tmely

89

Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

ČSN EN 1607

Tepelně izolační výrobky

90

Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

ČSN EN 1608

Tepelně izolační výrobky

91

Zkouška smykem

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky

92

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 13496

Tepelně izolační výrobky

93

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 12311-1

Hydroizolační pásy

94

Stanovení tahových vlastností

ZP 12/03

(ČSN EN 12311-2)

Hydroizolační folie

95

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN 544, čl. 6.4.1

Asfaltové šindele

96

Tahová zkouška

ČSN EN ISO 10319

Geosyntetika

97

Stanovení tahových vlastností

ČSN EN ISO 13431

Geotextilie

98

Stanovení tahových vlastností

ZP 07/05

(ČSN EN ISO 527-2)

Plasty

99

Smyková odolnost ve spojích

ZP 07/05

(ČSN EN 12317-2)

Hydroizolační folie

100

Tahová zkouška

ZP 02/05

(EN 13964, čl. 5.3)

Zavěšené podhledy

101

Stanovení pevnosti ve smyku

ČSN EN 520+A1, čl. 5.13

Sádrokartonové desky

102

Stanovení odolnosti proti protrhávání

ČSN EN 12310-1

Hydroizolační pásy

103

Stanovení odolnosti proti protrhávání

ČSN EN 12310-2

Hydroizolační folie

104

Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

ČSN EN 12316-1

Hydroizolační pásy

105

Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

ČSN EN 12316-2

Hydroizolační folie

106

Stanovení smykové odolnosti ve spojích

ČSN EN 12317-1

Hydroizolační pásy

107

Smyková zkouška

ČSN EN ISO 22632

Lepidla

108

Stanovení odolnosti proti protrhávání

ČSN EN 544, čl. 6.4.2

Asfaltové šindele

109

Stanovení pevnosti v tahu papírové pásky

ČSN EN 13963, čl. 5.7

Spárovací materiály

110

Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

ETAG 016, příl. C, čl. C.3

Tepelně izolační výrobky

111

Stanovení pevnosti ve smyku

ČSN EN 14293:2007, čl. 4.3, 4.5, 4.7

Lepidla

112

Stanovení ohebnosti

ČSN 50 3602, čl. 34 až 38

Krytiny a izolační materiály

113

Stanovení ohybových vlastností

ČSN EN ISO 178

Plasty

114

Zkouška tříbodovým ohybem

ZP 01/01

(ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, 6.10)

Polymetylmetakrylátové desky

115

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ZP 24/95

(ČSN EN 1015-11, čl. 8)

Malty

116

Stanovení příčné deformace

ČSN EN 12002:2017

Malty a lepidla

117

Stanovení pevnosti v ohybu

ZP 24/95

(ČSN EN 12808-3, čl. 7.3, 7.5)

Malty a lepidla

118

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ZP 24/95

(ČSN EN 13892-2, čl. 6.1)

Potěrové materiály

119

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a únosnosti

ZP 08/05

(ČSN 72 2605, mimo A)

Cihly

120

Stanovení pevnosti v ohybu

ČSN EN 492+A2, čl. 7.3.2

Vláknocementové desky

121

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN 72 3630-2:2011, čl. 6.4)

Pórobeton

122

Zkouška ohybem

ČSN EN 12089, metoda B

Tepelně izolační výrobky

123

Stanovení pevnosti v tahu ohybem

ZP8-IM 490-012/98

(ČSN EN 12390-5)

Beton

124

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 1351

Pórobeton

125

Stanovení pevnosti v tahu ohybem

ČSN ISO 4013:2001

Beton

126

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 13454-2+A1:2019, čl. 4.4.5.2

Pojiva a maltové směsi

127

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.2

Vláknocementové desky

128

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ZP 03/05

(EN 13964, čl. 4.6.2)

Zavěšené podhledy

129

Zkouška ohybem

ZP 04/05

(EN 13964, čl. 5.2)

Zavěšené podhledy

130

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 13279-2, čl. 4.5.4

Sádrová pojiva a malty

131

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 13963, čl. 5.8

Spárovací materiály

132

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a průhybu pod zatížením

ČSN EN 520+A1, čl. 5.7, 5.8

Sádrokartonové desky

133

Stanovení lomového zatížení v tahu za ohybu a průhybu pod zatížením

ZP 01/12

(ČSN EN 15283-1+A1, čl. 5.6, 5.7)

Sádrové desky vyztužené vlákny

134

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ZP 01/00

(ČSN EN ISO 7783)

Nátěrové hmoty

135

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ČSN EN 1015-19

Malty

136

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ČSN EN 772-15

Zdící prvky

137

Stanovení difuze vodní páry

ZP 12/06

(ČSN 72 7030, mimo čl. 19, 20)

ČSN 72 7031:2006 mimo čl. 3

Stavební materiály

138

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ZP 13/03

(ČSN EN 12086)

Tepelně izolační výrobky

139

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ČSN EN 13469

Tepelně izolační výrobky

140

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ZP 13/03

(ČSN EN 1931)

Hydroizolační pásy a folie

141

Stanovení prostupu vodních par

ZP 27/95

(ČSN 73 2580, ZP 28/95)

Povrchové úpravy

142

Propustnost vodní páry

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.4

Vláknocementové desky

143

Stanovení propustnosti pro vodní páru

ZP 04/06

(ČSN EN ISO 12572)

Stavební materiály

144

Stanovení stálosti za tepla

ZP 30/95

(ČSN 50 3602, čl. 39 až 43, ZP 31/95)

Krytinové a izolační materiály

145

Stanovení stékavosti

ČSN EN ISO 7390

Tmely

146

Stanovení mrazuvzdornosti

ZP 30/95

(ČSN 72 2452)

Malty

147

Zkouška mrazuvzdornosti

ČSN 72 2606:1999

Cihly

148

Zkouška mrazuvzdornosti a zkouška teplo - déšť

ČSN EN 492+A2, čl. 7.4.1, 7.4.2

Vláknocementové desky

149

Stanovení odolnosti proti vlivům mrazu

ČSN EN ISO 10545-12

Keramické obkladové prvky

150

Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 12091

Tepelně izolační výrobky

151

Zkouška umělého stárnutí

ČSN EN 1296

Hydroizolační pásy a folie

152

Stanovení mrazuvzdornosti

ZP 30/95

(ČSN 73 1322, ZP 33/95)

Beton

153

Zkouška cyklického zmrazování a vysušování

ZP 30/95

(ČSN 73 1355, ZP 34/95)

Pórobeton

154

Stanovení mrazuvzdornosti

ZP 30/95

(ČSN 73 2579)

Povrchové úpravy

155

Zkouška náhlými teplotními změnami

ZP 30/95

(ČSN 73 2581)

Povrchové úpravy

156

Stanovení chování po tepelném namáhání

ČSN EN 478

Profily z PVC

157

Stanovení odolnosti proti zpuchýřování a stékání

ČSN EN 544, čl. 6.4.5, 6.4.6

Asfaltové šindele

158

Stanovení mrazuvzdornosti

ČSN EN 772-18

Zdící prvky

159

Stanovení mrazuvzdornosti, teplo - déšť

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.4.1, 7.4.2

Vláknocementové desky

160

Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

ČSN EN 1110

Hydroizolační pásy

161

Stanovení tepelné slučitelnosti

ZP 01/06

(ČSN EN 13687-2)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

162

Stanovení tepelné slučitelnosti

ZP 01/06

(ČSN EN 13687-3)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

163

Stanovení tepelné slučitelnosti

ZP 01/06

(ČSN EN 13687-4)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

164

Posouzení po zmrazovacích/ rozmrazovacích cyklech simulační metodou

ETAG 004, čl. 5.1.3.2.2

Vnější tepelně izolační systémy s omítkou

165

Stanovení pH

ZP 10/03

(ČSN EN 12860, čl. 6.8)

Sádrová lepidla

166

Stanovení rozpustných látek

ZP 11/03

(ČSN 75 7346, čl. 4.6.1, 5.5.1)

Stavební materiály

167

Stanovení účinků kapalných chemikálií

ZP 39/95

(ČSN EN ISO 175)

Plasty

168

Stanovení odolnosti kapalinám

ZP 41/95

(ČSN EN ISO 2812-1)

Nátěrové hmoty

169

Stanovení odolnosti kapalinám

ZP 42/95

(ČSN EN ISO 2812-2)

Nátěrové hmoty

170

Zkouška teplou vodou a zkouška nasáknutím a vysušením

ČSN EN 492+A2, čl. 7.3.4, 7.3.5

Vláknocementové desky

171

Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545-13

Keramické obkladové prvky

172

Zkouška kapalnými chemikáliemi

ČSN EN 1847

Hydroizolační pásy

173

Stanovení účinků kapalných chemikálií

ČSN ISO 175:2001

Plasty

174

Zkouška teplou vodou

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.5

Vláknocementové desky

175

Zkouška nasáknutí - vysoušení

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.3.6

Vláknocementové desky

176

Stanovení tepelné slučitelnosti

ZP 01/06

(ČSN EN 13687-1)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

177

Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení

ZP 03/06

(ČSN EN 13529)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

178

Zkouška v odlupování

ČSN EN ISO 8510-2

Lepidla

179

Zkouška přilnavosti

ZP 05/99

(ČSN EN ISO 4624)

Nátěrové hmoty

180

Stanovení přilnavosti a soudržnosti

ČSN EN ISO 9046

Tmely

181

Stanovení přilnavosti a soudržnosti

ČSN EN ISO 9047

Tmely

182

Stanovení přilnavosti a soudržnosti

ZP 06/99

(ČSN EN ISO 10590)

Tmely

183

Stanovení přilnavosti a soudržnosti

ČSN EN ISO 10591

Tmely

184

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 1015-12

Malty

185

Stanovení soudržnosti

ČSN EN 1015-21

Malty

186

Stanovení skluzu

ČSN EN 1308:2017

Malty a lepidla

187

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 1324

Malty a lepidla

188

Stanovení doby zavadnutí

ČSN EN 1346:2017

Malty a lepidla

189

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 1348:2017

Malty a lepidla

190

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 12004-2, čl. 8.3, 8.4, 8.5

Malty a lepidla

191

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 13892-8

Potěrové materiály

192

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 12860, čl. 6.7

Sádrová lepidla

193

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 13494

Tepelně izolační výrobky

194

Stanovení přídržnosti

ZP 46/95

(ČSN 73 2577)

Povrchové úpravy

195

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 13279-2, čl. 4.6

Sádrová pojiva a malty

196

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 13963:2016, čl. 5.5

Spárovací materiály

197

Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

ZP 01/06

(ČSN EN 1542, ZP 05/06)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

198

Stanovení slučitelnosti s mokrým betonem

ZP 01/06

(ČSN EN 13578)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

199

Zkouška odlepováním

ČSN EN ISO 22631

Lepidla

200

Stanovení přídržnosti

ČSN EN 14496, čl. 4.6

Sádrová lepidla

201

Stanovení přídržnosti/ soudržnosti izolační vrstvy

ČSN EN 13950, čl. 5.4

Sádrokartonové panely

202

Stanovení přídržnosti tahem

ČSN EN ISO 17178, čl. 4.3

Lepidla

203

Stanovení rozměrů

ZP 04/98

(ČSN 50 3602, čl. 9)

Krytiny a izolační materiály

204

Stanovení rozměrů

ZP 01/01

(ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2, 6.3, 6.4)

Polymetylmetakrylátové desky

205

Stanovení rozměrů

ČSN EN 772-16

Zdící prvky

206

Stanovení rozměrů

ČSN EN 492+A2, čl. 7.2

Vláknocementové desky

207

Stanovení rozměrů

ČSN EN 822

Tepelně izolační výrobky

208

Stanovení tloušťky

ČSN EN 823

Tepelně izolační výrobky

209

Stanovení pravoúhlosti

ČSN EN 824

Tepelně izolační výrobky

210

Stanovení rovinnosti

ČSN EN 825

Tepelně izolační výrobky

211

Stanovení rozměrů

ČSN EN 12085

Tepelně izolační výrobky

212

Stanovení tloušťky

ČSN EN 12431

Tepelně izolační výrobky

213

Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity

ČSN EN 13467

Tepelně izolační výrobky

214

Stanovení rozměrů a přímosti

ČSN EN 1848-1

Hydroizolační pásy

215

Stanovení rozměrů a přímosti

ČSN EN 1848-2

Hydroizolační pásy

216

Stanovení tloušťky

ČSN EN 1849-1, čl. 4

Hydroizolační pásy

217

Stanovení tloušťky

ČSN EN 1849-2, čl. 5

Hydroizolační pásy

218

Stanovení rozměrů

ČSN EN 12390-1

Beton

219

Stanovení rozměrů

ČSN 73 1350, čl. 10

Pórobeton

220

Stanovení rozměrů

ČSN EN 12608-1, čl. 6.2

Profily z PVC

221

Stanovení geometrických vlastností

ČSN EN 544, čl. 6.3

Asfaltové šindele

222

Stanovení rozměrů

ČSN EN ISO 14632, čl. 5.4

Vytlačované desky z polyetylénu

223

Stanovení tloušťky, délky, šířky a pravoúhlosti

ČSN EN ISO 15013, čl. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Vytlačované desky z polypropylénu

224

Stanovení rozměrů

ČSN EN ISO 7823-1, čl. 6.4

Desky z polymetylmetakrylátu

225

Stanovení rozměrů

ČSN EN ISO 7823-3, čl. 6.4

Desky z polymetylmetakrylátu

226

Stanovení rozměrů

ČSN EN ISO 11963, čl. 4.4

Polykarbonátové folie

227

Stanovení rozměrů a geometrických vlastností

ČSN EN 12467+A2, čl. 7.2

Vláknocementové desky

228

Stanovení šířky, délky a tloušťky

ČSN EN 520+A1, čl. 5.2, 5.3, 5.4

Sádrokartonové desky

229

Stanovení rozměrů

ČSN EN 13950, čl. 5.2

Sádrokartonové panely

230

Stanovení rovinnosti

ČSN EN 13950, čl. 5.4

Sádrokartonové panely

231

Stanovení tlakových vlastností

ČSN EN ISO 604

Plasty

232

Stanovení odporu proti stlačení

ZP 03/99

(ČSN EN ISO 3386-1)

Lehčené hmoty

233

Stanovení odporu proti stlačení

ZP 03/99

(ČSN EN ISO 3386-2)

Lehčené hmoty

234

Zkouška pevnosti v tlaku

ZP 10/98

(ČSN EN 1051-1, čl. 6.1, příl. A)

Skleněné duté tvárnice

235

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 1015-11, mimo čl. 8

Malty

236

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 12808-3, mimo čl. 7.3, 8.1

Malty a lepidla

237

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 13892-2, mimo čl. 5.2.1, 6.1

Potěrové materiály

238

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 772-1+A1

Zdící prvky

239

Zkouška tlakem

ČSN EN 826

Tepelně izolační výrobky

240

Stanovení dotvarování tlakem

ČSN EN 1606

Tepelně izolační výrobky

241

Stanovení smykové pevnosti v tlaku

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky

242

Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

ČSN EN 12430

Tepelně izolační výrobky

243

Stanovení odolnosti proti vtlačení

ČSN EN 13498

Tepelně izolační výrobky

244

Stanovení pevnosti v tlaku

ZP 11/98

(ČSN EN 12390-3)

Beton

245

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN 70 1680:2003, čl. 15, 17

Pěnové sklo

246

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 13279-2, čl. 4.5.5

Sádrová pojiva a malty

247

Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

ČSN EN 12730

Hydroizolační pásy a folie

248

Stanovení pevnosti svařených rohů a T spojů

ZP 02/06

(ČSN EN 514)

Profily z PVC

249

Stanovení smykové pevnosti v tlaku

ČSN ISO 6238:2005

Lepidla

250

Stanovení tvrdosti

ČSN EN 13279-2, čl. 4.5.3

Sádrová pojiva a malty

251

Stanovení odolnosti proti deformaci pod zatížením

ČSN EN 14909, příloha B

Hydroizolační pásy a folie

252

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 12190, čl. 7.2

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

253

Stanovení modulu pružnosti v tlaku

ČSN EN 13412

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

254

Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 679

Pórobeton

255

Zkouška náchylnosti k tvorbě výkvětů

ČSN 72 2608

Cihly

256

Stanovení vzlínavosti

ČSN 73 1316:2003, čl. 5

Beton

257

Stanovení vzlínavosti

ZP 49/95

(ČSN 73 1357, čl. 7.4)

Pórobeton

258

Stanovení deformace po zatížení tlakem a teplotou

ZP 01/95

Lehčené materiály

259

Stanovení deformace po zatížení tlakem a teplotou

ZP 05/98

(ČSN EN 1605)

Tepelně izolační výrobky

260

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů 226Ra, 40K, 228Th ve stavebním materiálu gamaspektrometricky. Stanovení indexu hmotnostní aktivity I výpočtem z naměřených hodnot

ZP 23

(ČSN 75 7600)

ČSN ISO 10703:2008

Metodický pokyn SÚJB 2017 - Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu)

Stavební materiály

261

Stanovení odolnosti proti rázu

ČSN EN 13497+A1

Tepelně izolační výrobky

262

Stanovení odolnosti proti proražení

ČSN EN 477

Profily z PVC

263

Stanovení tvrdosti povrchu desky

ČSN EN 520+A1, čl. 5.12

Sádrokartonové desky

264

Stanovení odolnosti proti nárazu

ČSN EN 12691

Hydroizolační pásy a folie

265

Stanovení odolnosti proti úderu

ČSN EN ISO 6272-1

Nátěrové hmoty

266

Stanovení odolnosti proti úderu

ČSN EN ISO 6272-2

Nátěrové hmoty

267

Stanovení odolnosti proti rázu tvrdého tělesa

ETAG 004, čl. 5.1.3.3

Vnější tepelně izolační systémy s omítkou

268

Stanovení vzhledu

ČSN EN ISO 15013, čl. 5.3

Desky z polypropylénu

269

Stanovení vzhledu, barvy

ČSN EN ISO 7823-1, čl. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3

Polymetylmetakrylátové desky

270

Stanovení vzhledu, barvy

ČSN EN ISO 7823-3, čl. 6.2, 6.3

Polymetylmetakrylátové desky

271

Stanovení stupně puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-2

Nátěrové hmoty

272

Stanovení stupně praskání

ČSN EN ISO 4628-4

Nátěrové hmoty

273

Stanovení stupně odlupování

ČSN EN ISO 4628-5

Nátěrové hmoty

274

Stanovení zjevných vad

ČSN EN 1850-1

Hydroizolační pásy

275

Stanovení zjevných vad

ČSN EN 1850-2

Hydroizolační folie

276

Stanovení vizuálních vlastností

ČSN EN 1013+A1, čl. 5.1

Plastové desky

277

Stanovení doby zpracovatelnosti

ČSN EN 1015-9, čl. 6

Malty

278

Stanovení vodního součinitele a doby tuhnutí

ČSN EN 13279-2, čl. 4.3.2, 4.4

Sádrová pojiva a malty

279

Stanovení doby tuhnutí

ČSN EN 13963, čl. 5.2

Spárovací materiály

280

Stanovení doby tuhnutí

ZP 10/06

(ČSN EN 13294)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonu

281

Stanovení dob tuhnutí

ČSN EN 13454-2, čl. 4.3

Pojiva a maltové směsi

282

Stanovení hodnoty rozlití

ČSN EN 13454-2, čl. 4.4.2.2.2, 4.4.3

Pojiva a maltové směsi

283

Stanovení konzistence

ČSN EN 14293:2007, čl. 4.2

Lepidla

284

Stanovení deformace vlivem rozdílných klimat

ČSN EN 952

ČSN EN 1121, mimo čl. 7.2, 7.3

Dveře, dveřní křídla

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

1 až 284

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

ZP - zkušební postup Zkušebny fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha

 

4. Požárně technická laboratoř

 

Zkoušky:

Pořadové číslo1

Přesný název zkušebního
postupu/metody

Identifikace zkušebního
postupu/metody2

Předmět zkoušky

1

Stanovení bodu vzplanutí kapalin podle Abel - Penskyho

ČSN EN 924

ČSN EN ISO 1523

Hořlavé kapaliny

2

Stanovení bodu vzplanutí kapalin podle Penskyho - Martense

ČSN EN ISO 2719

Hořlavé kapaliny

3

Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření kapalin podle Clevelanda

ČSN EN ISO 2592

Hořlavé kapaliny

4

Stanovení bodu vzplanutí kapalin - rychlá rovnovážná metoda

ČSN EN ISO 3679 (pro bod vzplanutí > 5 °C)

Hořlavé kapaliny

5

Stanovení teploty vznícení a teplotní třídy hořlavých par kapalin

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1, čl. 5.1.5, 5.1.7, 7 mimo plynů

Hořlavé kapaliny

6

Stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí materiálů pevného skupenství

ČSN 64 0149

Hořlavé tuhé látky

7

Stanovení spalného tepla látek a materiálů kapalného a pevného skupenství

ČSN EN ISO 1716, mimo příl. A

Hořlavé kapaliny a tuhé látky

8

Stanovení nehořlavosti stavebních výrobků

ČSN EN ISO 1182

Stavební výrobky

9

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ZP 04-01

(ČSN 73 0862:2004)

Stavební hmoty

10

Stanovení zapalitelnosti stavebních výrobků

ČSN EN ISO 11925-2

ISO 11925-3

Stavební výrobky

11

Stanovení třídy hořlavosti stavebních výrobků

DIN 4102-1, čl. 6

Stavební výrobky

12

Zkoušky odolnosti protihlukových bariér proti požáru

ČSN EN 1794-3, čl. 5.1

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu

13

Reakce na oheň stavebních výrobků - SBI test

ČSN EN 13823

Stavební výrobky

14

Zkoušení reakce na oheň podlahových krytin

ČSN EN ISO 9239-1

Podlahové krytiny

15

Zkoušení odkapávání hořících hmot ze stropů, podhledů a střech

ČSN 73 0865

Stavební výrobky

16

Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0863

Stavební hmoty

17

Stanovení vertikálního šíření plamene po povrchu fasád

ČSN ISO 13785-1

Stavební výrobky

18

Stanovení hořlavosti materiálů pro výrobu a interiéry automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů

ČSN ISO 3795

DIN 75200

FMVSS 571.302, čl. S5

Direktiva 95/28/ES z 24. 10. 1995, příl. IV, V, VI

Materiály pro konstrukci automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů

19

Stanovení hořlavosti materiálů pro konstrukci kolejových vozidel

UIC 564-2, příl. 4 až 6, 8, 10 až 13

Materiály pro konstrukci kolejových vozidel

20

Stanovení náchylnosti k souvislému doutnání

ČSN EN 16733

Stavební výrobky

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

1 až 20

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

DIN - Deutsches Institut für Normung

UIC - Union Internationale des Chemins de Feu

FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards

ES - Evropská komise

ZP - Zkušební předpis - interní zkušební předpis Zkušebny fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha

 

Posuzování shody pro účely autorizace/oznámení:

 

Pořadové číslo

Produkt / skupina produktů

Postup posuzování shody/
modul / AVCP systém

Základní požadavky/ harmonizované technické specifikace:
produktové specifikace/ vlastnosti/technické normy1

1.

Stavební výrobky podle nařízení č. 305/2011

1.1

Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu

1.1.1

Nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň (2/2)

(podle příl. III RK 1999/94/ES, ve znění RK 2012/202/EU)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 15037-4+A1

EN 15037-5

1.2

Dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

1.2.1

Dveře, vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pro ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání

Okna (s příslušným kováním nebo bez něho) a stavební kování pro jiná použití (1/1)

(podle přílohy III, RK 1999/93/ES, ve znění RK 2011/246/EU)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13241+A2

EN 14351-1+A2

1.3

Fólie včetně litých a sestav (hydroizolační nebo parotěsné)

1.3.1

Hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy - pro použití v budovách (1/3)

Hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy - pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/3)

Střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie - pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni z vnější strany (3/3)

(podle přílohy III RK 1999/90/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13707+A2:2009

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

EN 13956

EN 13967:2012

EN 13969

EN 13970

EN 13984

EN 14891:2012

EN 14909

EN 14967

EN 15814+A2

1.4

Tepelně-izolační výrobky. Kompozitní izolační sestavy nebo systémy

1.4.1

Tepelně-izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě)

- pro jakékoli použití (1/2)

- pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 1999/91/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13162+A1

EN 13163+A1:2015

EN 13164+A1

EN 13165+A2

EN 13166+A2

EN 13167+A1

EN 13168+A1

EN 13169+A1

EN 13170+A1

EN 13171+A1

EN 14063-1:2004

EN 14064-1:2010

EN 14303+A1:2013

EN 14304+A1:2013

EN 14305+A1:2013

EN 14306+A1:2013

EN 14307+A1:2013

EN 14308+A1:2013

EN 14309+A1:2013

EN 14313+A1:2013

EN 14314+A1:2013

EN 14315-1

EN 14316-1

EN 14317-1

EN 14318-1

EN 14319-1

EN 14320-1

EN 14933

EN 14934

EN 15501:2013

EN 15599-1

EN 15600-1

EN 16069+A1

1.5

Výrobky ze sádry

1.5.1

Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité tvarovky a kompozitní panely (lamináty) včetně příslušných doplňkových výrobků, které na povrchu vystaveném ohni obsahují materiál, jehož reakce na oheň se během výrobního procesu mění - pro použití v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech) (1/4)

(podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13950

EN 13915:2007

EN 13963:2005

EN 14496:2005

EN 15283-1+A1

EN 15283-2+A1

1.5.2

Sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a sádrovláknité tvarovky, včetně příslušných doplňkových výrobků - pro použití ve stěnách, příčkách nebo stropech určených pro požární ochranu konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky (2/4)

(podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 520+A1

EN 12859

EN 12860

EN 13279-1

EN 14246

EN 15283-1+A1

EN 15283-2+A1

1.5.3

Sádrové desky, včetně příslušných doplňkových výrobků - pro použití pro výztužné zavětrovací nosné stěny s dřevěnou konstrukcí nebo střešní vazníkové konstrukce (3/4)

(podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 520+A1

EN 14190

EN 15283-1+A1

EN 15283-2+A1

1.6

Lehké obvodové pláště / opláštění / konstrukční těsné zasklení

1.6.1

Sestavy lehkých obvodových plášťů

- jako vnější stěny, pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň (1/1)

- jako vnější stěny, pro použití, na která se nevztahují požadavky reakce na oheň (1/1)

(podle přílohy III RK 96/580/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13830:2003

1.7

Vybavení komunikací: silniční vybavení

1.7.1

Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění (2/2) - použití pro oblast komunikací

(podle přílohy III RK 96/579/ES, ve znění RK 99/453/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 14388

1.8

Panely a prvky na bázi dřeva

1.8.1

Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované - pro vnitřní nebo vnější nenosné konstrukce (2/2)

(podle přílohy III RK 97/462/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 438-7

EN 13986+A1

1.9

Zdivo a související výrobky. Zdicí prvky, malty a doplňky

1.9.1

Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (3/3)

(podle přílohy III RK 97/740/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 15824

1.9.2

Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů ve stěnách a příčkách (2/3)

(podle přílohy III RK 97/740/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 845-1+A1

EN 845-2+A1

EN 845-3+A1

1.10

Výrobky pro kanalizační systémy

1.10.1

Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení, vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky, prefabrikované odvodňovací kanály - pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň (tabulka 1)

(podle přílohy II RK (EU) 2015/1959)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 858-1

EN 1433

EN 1825-1

EN 12050-1:2001

EN 12050-2:2000

EN 12050-3:2000

EN 12050-4:2000

EN 12566-1:2000

EN 12566-3+A2:2013

EN 12566-4:2007

EN 12566-6:2013

EN 12566-7:2013

1.10.2

Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení, vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny; septiky; prefabrikované odvodňovací kanály; poklopy vstupních šachet a vpustí; zařízení proti zpětnému toku: provzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura; vstupní a revizní šachty; ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty; separátory - pouze pro reakci na oheň pro výrobky, které nemají přidané látky zpomalující hoření nebo omezen obsah organického materiálu a pro výrobky s klasifikací reakce na oheň bez zkoušení

(podle přílohy II RK (EU) 2015/1959)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 858-1

EN 1825-1

EN 1433

1.11

Podlahoviny

1.11.1

Výrobky pro tuhé podlahové povrchy prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva;

nosné sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy - pro vnitřní použití, včetně uzavřených prostor veřejné dopravy s předepsanou úrovní reakce na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 12057:2004

EN 12058:2004

EN 14342

EN 14411:2012

EN 15285

1.11.2

Pružné a textilní podlahoviny: stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny) - pro vnitřní použití s úrovní reakce na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 14041:2004

EN 14904

1.11.3

Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití s předepsanou úrovní reakce na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13454-1

EN 13813

EN 14016-1

1.12

Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů. Sestavy vnitřních příček

1.12.1

Panely, zavěšené podhledy (sestavy) - jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy, jako kompletované prvky, používané pro požární ochranu stěn nebo stropů (1/5)

Panely - jako vnitřní nebo vnější vyztužovací prvky stěn nebo stropů (2/5)

Obkladové prvky, panely (z křehkých materiálů) - jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují požadavky na ochranu proti náhodným zraněním ostrými předměty (2/5)

Zavěšené podhledy (sestavy), obkladové prvky, panely - jako vnitřní nebo vnější povrchová úprava stropů a v podhledech, na které se vztahují požadavky bezpečnosti při užívání (2/5)

Přiznané profily, závěsné konstrukce - pro nesení vnitřních nebo vnějších povrchových úprav stěn nebo stropů a zavěšených podhledů, na které se vztahují požadavky bezpečnosti při užívání (2/5)

Zavěšené podhledy (sestavy), obkladové prvky, šindele, fasádní obklady, obkladové desky, panely - jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách (4/5)

(podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 438-7

EN 490:2011

EN 492+A2

EN 494+A1

EN 534+A1

EN 544

EN 1013+A1

EN 1469

EN 12467+A2

EN 13245-2

EN 13964

EN 14411:2012

EN 14509

EN 14716

EN 14915:2013

EN 15102+A1:2011

EN 15286

EN 16153+A1

EN 16240

1.12.2

Krytiny v rolích, obložení, šindele, obkladové desky, zavěšené podhledy (sestavy), obkladové prvky, fasádní obklady, panely - jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (3/5)

Přiznané profily, závěsné konstrukce - pro nesení vnitřních nebo vnějších povrchových úprav stěn nebo stropů, nebo zavěšených podhledů, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (3/5)

(podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 438-7

EN 492+A2

EN 494+A1

EN 1013+A1

EN 1469

EN 12467+A2

EN 13245-2

EN 13964

EN 14411:2012

EN 14509

EN 14915:2013

EN 15102+A1:2011

EN 15286

EN 16153+A1

1.13

Střešní krytiny, světlíky, okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy

1.13.1

Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky) (1/6)

podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 492+A2

EN 544

EN 1304:2005

EN 1873:2005

EN 12326-1

EN 14509

EN 14963

1.13.2

Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna, římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/6)

(podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 490:2011

EN 492+A2

EN 494+A1

EN 534+A1

EN 544

EN 1013+A1

EN 1873:2005

EN 12326-1

EN 14351-1+A2

EN 14509

EN 14963

EN 16153+A1

EN 16240

1.13.3

Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna, asfaltová krytina, střešní dlažba, systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku a pro výrobky vyžadující zkoušení (3/6)

(podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 490:2011

EN 492+A2

EN 534+A1

EN 544

EN 1013+A1

EN 1304:2005

EN 1873:2005

EN 14351-1+A2

EN 14509

EN 14963

EN 16153+A1

1.13.4

Ploché a profilované plechy, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna pro použití, která přispívají k vyztužení střešní konstrukce (4/6)

(podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 494+A1

EN 1873:2005

EN 14963

1.13.5

Všechny střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách (5/6)

(podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 544

EN 1013+A1

EN 1873:2005

EN 14509

EN 14963

1.13.6

Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, střešní bezpečnostní háky a kotvení, asfaltová krytina, střešní okna, střešní světlíky (6/6) pro použití jiná než specifikovaná ve skupinách (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)

(podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1873:2005

EN 14351-1+A2

EN 14963

1.14

Výrobky pro konstrukce vozovek

1.14.1

Asfaltové směsi, povrchové úpravy pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 98/601/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 13108-1:2006

EN 13108-2:2006

EN 13108-3:2006

EN 13108-4:2006

EN 13108-5:2006

EN 13108-6:2006

EN 13108-7:2006

1.15

Stavební adheziva

1.15.1

Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky

- pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách (1/2)

- pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 99/470/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 12004+A1:2012

1.16

Výrobky pro beton, malty a injektážní malty

1.16.1

Vlákna - pro ostatní použití v betonu, maltách a injektážních maltách (1/2)

(podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 14889-1

EN 14889-2

1.16.2

Výrobky pro ochranu a opravy betonu - pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň 2/2)

(podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 1504-4

EN 1504-6

1.17

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor

1.17.1

Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vnitřního zdroje energie; zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva

- v budovách (1/2)

- pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2)

(podle přílohy III RK 99/471/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 442-1

1.18

Trubky, nádrže a doplňky, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

1.18.1

Trubní sestavy; trubky; nádrže; poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění; armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky; potrubí a ochranné vedení; nosné konstrukce pro trubky a potrubí; ventily a kohouty; bezpečnostní příslušenství - v instalacích pro dopravu/rozvod/ skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo poslední tlakové regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy (1/5)

(podle přílohy III RK 1999/472/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 682

EN 13341+A1

1.18.2

Trubky; trubní sestavy; nádrže; poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění; armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky; potrubí a ochranné vedení; nosné konstrukce pro trubky a potrubí; ventily a kohouty; bezpečnostní příslušenství - v instalacích v oblastech, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň s předepsanou úrovní, použitých pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena k lidské spotřebě (4/5)

(podle přílohy III RK 1999/472/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 682

1.19

Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic

1.19.1

Tabule plochého nebo zakřiveného skla; profilované sklo tvaru U; izolační složené sklo; skleněné tvárnice; stěnové panely ze skleněných tvárnic - pro použití na která se vztahují požární předpisy (2/6)

(podle přílohy III RK 2000/245/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1279-5

1.19.2

Tabule plochého nebo zakřiveného skla; profilované sklo tvaru U; izolační složené sklo - pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku (3/6)

(podle přílohy III RK 2000/245/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1279-5

1.19.3

Tabule plochého nebo zakřiveného skla; izolační složené sklo; skleněné tvárnice; stěnové panely ze skleněných tvárnic; profilované sklo tvaru U

- pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání” a na která se takové předpisy vztahují (4/6)

- pro použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání” a na která se takové předpisy vztahují (4/6)

(podle přílohy III RK 2000/245/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1279-5

1.19.4

Tabule plochého nebo zakřiveného skla (speciálně opracovaného); profilované sklo tvaru U; izolační složené sklo; skleněné tvárnice; stěnové panely ze skleněných tvárnic - pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku (5/6)

(podle přílohy III RK 2000/245/ES, ve znění RK 2001/596/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 1279-5

1.20

Těsnění pro spoje

1.20.1

Těsnicí materiály

- pro vnější zdi pro venkovní; pro skleněné povrchy, nášlapné povrchy a pro sanitární spoje pro použití při stavbě budov (1/2)

- pro nenosné použití v budovách a nášlapných površích pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2)

(podle přílohy II RK 2011/19/ES)

nařízení č. 305/2011, Systém 3

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

1 u datovaných dokumentů identifikujících základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti/technické normy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky a zkratky:

AVCP - posuzování a ověřování stálosti vlastností (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

nařízení - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

RK - Rozhodnutí Komise