INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

ไอทีซี สากล

ไอทีซี เป็นองค์กรที่มีความหลากหลายของกิจกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547  หลังจากสาธารณรัฐเชคเข้าสู่สหภาพยุโรป  จากความสามารถทางด้านเทคนิคของ ไอทีซี ทำให้เราเติบโตกลายเป็นหน่วยงานอิสระในสหภาพยุโรป Notified body No.1023 และจากการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันทั่วโลก มีการแข่งขัน ลูกค้าต้องการแสวงหาบริการระดับมืออาชีพ การบริการในระดับสากลของไอซีที โดยภายใต้การประสานงานของหน่วยบริการระหว่างประเทศของไอทีซี จึงถูกก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2549 ตามนโยบายด้านกลยุทธ์ของไอทีซีและความมุมานะภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมก่อให้เกิดการบริการด้านการส่งออกอันมีประสิทธิภาพ

สาขาต่างประเทศ

ITC 인터내셔널

 • ออสเตรีย - Heinz Georg Tschapka, Salzburg
 • บารารุส - Belgim, Kijev
 • บราซิล - Hi-Power Assessoria Técnica Ltd., Rio de Janeiro
 • โครเอเชีย   - ZIK, Zagreb
 • จีน - ITC Asia, Beijing
 • อินเดีย - Zenith Quality Assessors Pvt. Ltd., Pune - QVC CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. Haryana
 • อิสราเอล - IQC, Tel Aviv
 • เกาหลี - ITC Asia, Soul
 • ปากีสถาน - ITC Pakistan, Lahore
 • โปแลนด์ - MULTICERT s.c., Warszawa
 • รัสเซีย - Contstand, Moscow; RUSSIAN REGISTER, Saint Petersburg; Igor Zvyagin, St. Petersburg
 • ตุรกี - NISSERT, Ankara; Sistemer, Istanbul
 • ประเทศไทย - ITC Asia, Bangkok

การบริการด้านการส่งออก

 • การรับรองและประเมินผลเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (Notified Body 1023)
 • การรับรองระบบการบริหารคุณภาพ(Certification Body No.3002)
 • การรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification Body No. 3020)
 • การตรวจสอบทางเทคนิค(Inspection Body No. 4035)
 • ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหมายเลข 1004 และ 1004.3
 • บริการสอบเทียบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ การรับรองหมายเลข 2222

ความสำคัญของการส่งออก

 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศและขจัดอุปสรรคทางการค้าโดยการบริการระดับมืออาชีพของไอทีซี
 • ขจัดอุปสรรคด้านการใช้ภาษา
 • แนะนำตลาดในสหภาพยุโรป

ติดต่อ

ผู้จัดการไอทีซีฝ่ายต่างประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovec@itczlin.cz

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์:
สถาบันสำหรับทดสอบที่ได้รับการรับรอง
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník
Czech republic

บุคคลที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล: Dr. Martin Jankovec

16.11.2021