Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

การรับรองผลิตภัณฑ์การรับรองบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินอย่างเป็นอิสระได้ประกาศข้อกำหนดว่า ข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ไอทีซีจึงเตรียมการให้บริการออกใบรับรองในหน่วยงานที่สมัครใจและหน่วยงานที่ต้องออกใบรับรองตามกฎหมาย (หรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการรับรองสินค้า) การรับรองส่วนมากจะได้รับการรับรอง, ได้รับการอนุญาตและได้รับประกาศจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ออกโดยไอทีซีได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีการใช้มากเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเปิดตัวเครื่องหมาย CE และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้สินค้ายังถูกขายในกลุ่มสหภาพยุโรปและ ESWO อีกด้วย

การตรวจสอบรับรองสินค้า - เครื่องหมาย CE

ไอทีซี ให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรป และเครื่องหมาย CE ตามข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ของเล่น (Directive 2009/48/EC)
  ของเล่นทุกชิ้นที่นำเข้าตลาดสหภาพยุโรปต้องผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิค (ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน) ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งสภายุโรป 88/378/EEC และระบุไว้ในมาตรการพิเศษ (มาตรฐานความสอดคล้อง) ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับตัวแทนผู้มีอำนาจในตลาดการค้าของเล่นที่จะใช้เครื่องหมาย CE และข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้า แม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Notified Body แต่นั่นไม่จำเป็นสำหรับกระบวนการนี้ โดยปกติแล้วของเล่นจะผ่าน ""การตรวจสอบประเภท EC"" ที่ผ่านการทดสอบภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง และได้รับใบรับรอง EC
   
 • อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (Directive 89/686/EEC)
  อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ก่อนที่จะเปิดตัวสู่ตลาดจะมีการตรวจสอบรับรองสินค้าในเรื่องของความปลอดภัย การป้องกันตัวส่วนบุคคลจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้งาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทในเรื่องของการตรวจสอบ สำหรับประเภทที่มีความเสี่ยงสูง (ประเภท II และ III) การมีส่วนร่วมภาคบังคับของผู้มีอำนาจ (องค์กรอิสระ) ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย และสำหรับประเภทที่มีความเสี่ยงน้อย (ประเภทที่ I) ผู้ผลิตอาจดำเนินการตรวจสอบการรับรองด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจ อุปกรณ์ป้องกันตัวทุกชิ้นจะมีเครื่องหมาย CE และผู้ผลิตหรือตัวแทนที่มีอำนาจตามประกาศสหภาพยุโรป
   
 • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Regulation No. 305/2011)
  นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีการบังคับใช้ระเบียบการว่าด้วยผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ฉบับที่ 305/2011 (CPR) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 ว่าด้วยเรื่องของการส่งผลกระทบโดยตรงและการดำเนินงานที่สหรัฐอเมริกาเพื่อออกกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ข้อบังคับและภาคผนวกส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ส่วนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะต้องผ่านการประเมินตามข้อบังคับฉบับที่ 89/06/EEC (CPR) ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาตาม CPR ระเบียบการนี้จะระบุข้อกำหนดใหม่ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ส่วนใบรับรองของสหภาพยุโรปจะถูกแทนที่ด้วยประกาศว่าด้วยการดำเนินการ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้าอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก
   
 • อุปกรณ์การแพทย์ตามคำสั่งสภายุโรป 93 / 42 /EEC
  อุปกรณ์ใดๆที่จะนำไปตลาดสหภาพยุโรปต้องผ่านการประเมินผลการตรวจสอบตามลักษณะของข้อกำหนดที่วางไว้โดยสภายุโรป 93 / 42 / EEC ซึ่งได้รับการดำเนินการและมีผลการประเมินว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานได้รับการจัดเตรียมและยกเว้นตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย CE สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดเพิ่มเติม (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน) และผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้มีอำนาจออกใบรับรอง EC
   
 • เครื่องมือแพทย์ฝังในร่างกายที่มีกำลังตามคำสั่งสภายุโรป 90 / 385 / EEC
  เครื่องมือแพทย์ฝังในร่างกายที่มีพลังงานทุกชนิดก่อนที่จะวางขายในตลาดต้องได้รับการประเมินตามข้อกำหนดในภาคผนวก 1 ในสภายุโรป 93 / 42 / EEC (ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน) และข้อกำหนดอื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ เครื่องมือแพทย์ที่มีพลังงานซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สอดคล้องกับ ""คำสั่งเครื่องมือแพทย์"" ต้องมีข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในขอบเขตข้อตกลงที่มีความเข้มงวดมากกว่าข้อตกลงในภาคผนวก 1 คำสั่ง 90 / 385 / เครื่องมือแพทย์ที่มีพลังงานทุกชนิดต้องผ่านการรับรองเครื่องหมาย CE  และผู้ผลิตหรือตัวแทนที่มีอำนาจต้องออกใบรับรอง EC
   
 • เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคตามคำสั่งสภายุโรป 98/79/EEC
  เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค (IVDs) ใช้สำหรับวัดตามปริมาณของสารบางอย่างในเลือด (หรือปัสสาวะหรือของเหลวอื่นๆในร่างกาย) สำหรับคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมของตัวอย่างจะถูกวัดผลด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูการเจริญเติบโตทางจุลชีววิยาและอื่นๆ   เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคจะต้องสัมพันธ์กับข้อตกลงตามคำสั่งสภายุโรป 98/79/EC นอกจากนี้ยังต้องผ่านการประเมินผลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การออกใบรับรอง  EC และเครื่องหมาย CE ในแต่ละผลิตภัณฑ์
   
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำตามคำสั่งสภายุโรป 73 / 23 / EEC
  อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะมีการวางขายเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดไว้ในภาคผนวก I ของคำสั่ง 2006 / 95 / EC การตั้งข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและถูกผลิตตามงานวิศวกรรมเสียงในเรื่องหลักของความปลอดภัยในประชาคมยุโรปว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสม และไม่มีการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน, สัตว์หรือทรัพย์สิน การตรวจสอบการรับรองตามข้อกำหนดของคำสั่ง 2006 / 95 / EC จะผ่านกระบวนการควบคุมภายในของการผลิต ตามกฎระเบียบภาคผนวก IV และผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจต้องติดเครื่องหมาย CE และออกใบรับรอง EC การตรวจสอบจากองค์กรอิสระจึงไม่จำเป็น.
   
 • แม่เหล็กไฟฟ้าตามคำสั่งสภายุโรป 89 / 336 / EEC
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าหมายถึงความสามารถของอุปกรณ์ที่ทำงานได้ตามต้องการภายใต้สิ่งแวดล้อมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันหนึ่ง โดยไม่ทำให้เกิดคลื่นรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆในสิ่งแวดล้อมนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆที่มีการติดตั้งคงที่ก่อนจะวางขายต้องมีการประเมินผลตามคำสั่ง 2004 / 108 / EC ที่เกี่ยวกับกฎหมายสมาชิกในเรื่องความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็ก การตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้า EC และได้รับการติดเครื่องหมาย CE ลงบนฉลากสินค้า
   
 • ภาชนะความดันทั่วไป  - หม้อความดันสำหรับทำอาหาร ตามคำสั่ง 87/404/ EEC
  การนำอุปกรณ์ความดันสำหรับใช้ในประเทศ (จุดประสงค์เพื่อการทำอาหาร) ไปสู่ตลาดสหภาพยุโรปถูกออกกฎโดย คำสั่งสภายุโรป 97 / 23 / EC เรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์ความดัน การออกแบบความปลอดภัยของหม้อต้มความดันจะถูกตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์การตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ความดันประเภทที่ III

เครื่องหมาย CE

 • เครื่องหมาย CE จะต้องติดบนผลิตภัณฑ์ที่ถูกตรวจสอบภายใต้คำสั่งฉบับใหม่ก่อนวางขายในตลาดสหภาพยุโรป
 • เครื่องหมาย CE จะไม่ติดบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกตรวจสอบภายใต้คำสั่งฉบับใหม่
 • เครื่องหมาย CE ไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ แต่เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ถูกตรวจสอบตามข้อกำหนดทั้งหมดของสภาเท่านั้น
 • เครื่องหมาย CE จะติดลงบนผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, คู่มือการใช้หรือใบรับรองการรับประกัน
 • เครื่องหมาย CE ควรติดไว้ในลักษณะที่มองเห็นชัดเจน, อ่านออกและไม่ถูกลบได้ง่าย
 • ไม่ใช่เครื่องหมายที่จะสามารถสลับ (ทำให้สับสน) กับการกำหนด CE
 • เครื่องหมาย CE ควรมีขนาดขั้นต่ำ 5 ม.ม.
 • มีรูปแบบมาตรฐานของชื่อ CE

การรับรองโดยความสมัครใจ – “เครื่องหมายรับรอง ไอทีซี”

 • การรับรองสินค้าโดยองค์กรอิสระ หมายเลข 3002 จะถูกใช้:
 • เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าที่มีคุณภาพในตลาด
 • เป็นข้อมูลที่แจ้งการรับรองมาตรฐานข้างต้นของผลิตภัณฑ์
 • เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคุณภาพอีกด้วย
   
 • ขอบเขต:
 • ของเล่น
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังหรือรองเท้า
 • อุปกรณ์กีฬา
 • ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่ต้องสัมผัสกับอาหารและน้ำ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • เครื่องมือแพทย์
 • อาหาร

ติดต่อ

ผู้แทนรับมอบอำนาจ ไอทีซี เอเชีย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Dr. Gong, Gill-Taik +82 2 6749 1186 +82 2 6749 1187 infoPostaasiaitc.com
ผู้จัดการไอทีซีฝ่ายต่างประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
ผู้ช่วยด้านการค้าฝ่ายต่างประเทศ โทรศัพท์
  อีเมลล์
Ondrej Bielik, DiS. +420 577 601 667   obielikPostaitczlin.cz

 

บุคคลที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล: Vesely Tomas, Ing.

Updated: 4.10.2019
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE