Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC

ไอทีซี สาธารณรัฐเชค - ข้อเสนอสถาบันสำหรับทดสอบและรับรอง เช่น ไอทีซีเป็นสถาบันทดสอบซึ่งเป็นอิสระ, มีการเทียบมาตรฐาน, การรับรอง, การให้คำปรึกษาและการตรวจสอบอิสระเรื่องคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งประเมินผลด้านความปลอดภัย การรับรองระบบการจัดการและมาตรฐานทางเทคนิค

ไอทีซีเป็นสถาบันเอกชนระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคและมีการใช้บริการการตรวจสอบและการออกใบรับรองอย่างกว้างขวาง

การเผยแพร่เอกสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและถูกใช้เป็นพื้นฐานในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CE ตัวใหม่ เพื่อขายต่อไปในอนาคตภายในกลุ่มสหภาพยุโรปและสมาชิก ESWO ทั้งหมด

การบริการระดับมืออาชีพ:

 • การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดของยุโรปซึ่งเป็นพื้นฐานของการขายในตลาดสหภาพยุโรป:
  • ของเล่นตามคำสั่ง EC 2009/48/EEC
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล EC 89/686/EEC
  • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตามข้อบังคับ (EU) 305/2011
  • อุปกรณ์การแพทย์ตามคำสั่ง 93/42/EEC
  • เครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีกำลังตามคำสั่ง EC 90/385/EEC
  • เครื่องมือแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคตามคำสั่ง EC 98/79/ EEC
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำตามคำสั่ง EC 2006/95/EEC
  • ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าตามคำสั่ง EC 2004/108/EEC
  • ภาชนะความดันอย่างง่ายตามคำสั่ง EC 87/404/ EEC
 • การรับรองระบบการจัดการ
  • ISO 9001 การรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ
  • HACCP การรับรองอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ISO 13485 การรับรองระบบการจัดการคุณภาพด้านผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
  • OHSAS 18001 การรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ISO 14001 การรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ISO 22000 การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ตามข้อกำหนดขององค์กรในหน่วยโซ่อาหาร
  • EN 15593 การจัดการด้านสุขอนามัยในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
    
 • การตรวจสอบทางเทคนิค
 • การรับรองผลิตภัณฑ์โดยความสมัครใจ
 • เครื่องหมายรับรองคุณภาพ : ไอทีซี-รับรองคุณภาพ","ของเล่นมีความปลอดภัย""
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
 • การเทียบมาตรฐาน, การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานและการวัดตามมาตรวัด
 • มาตรฐานทางเทคนิค
 • การรายงายผลอย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
 • ที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ, ให้บริการ

ขอบข่ายความสามารถ:

 • อุปกรณ์การแพทย์, สุขอนามัย, รถยนต์, อาคาร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคหรือสารเคมี, ยางหรืออุปกรณ์พลาสติก, อาหาร, สิ่งทอ, เครื่องหนัง (ฟอกหนัง), บูตและรองเท้า, แก้ว, กระดาษ, ปิโตรเคมี
 • ธุรกิจธนาคารและประกัน, สุขภาพ, การขนส่ง, การบริการ, การบริหารภาครัฐ, การบริการสังคม
 • สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ขอบเขตของการรับรองไอทีซี

 • การรับรอง หมายเลข 3002 สำหรับระบบการจัดการ
 • การรับรองหมายเลข 3020 สำหรับผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการหมายเลข 1004, 1004.3
 • การตรวจสอบทางเทคนิคหมายเลข 4035
 • ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานหมายเลข 2222

ประกาศเรื่องการอนุมัต

 • หน่วยงานอิสระ 1023 (ตามการตรวจสอบเครื่องหมาย CE)
 • อนุมัติการทดสอบชิ้นส่วนเครื่องบินและอุปกรณ์
 • การอนุมัติจากกระทรวงการคลังเพื่อให้รับรองการทำงานของเครื่องกลการพนัน
 • การอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตาม Act No.258/2000 Coll. เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชน

สาธารณรัฐเชค

 • ITC – Zlín Headquarters
 • ITC – Praha Office
 • ITC - Brno Workplace
 • ITC - Uherské Hradiště Workplace

ติดต่อ

ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Mgr.Jiri Hes +420 577 601 613 +420 577 104 855 directorPostaitczlin.cz
ผู้จัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
PhDr. Martin Jankovec +420 296 374 705 +420 296 374 772 mjankovecPostaitczlin.cz
ผู้จัดการฝ่ายการรับรอง
โทรศัพท์
โทรสาร อีเมลล์
Ing. Pavel Vaněk +420 577 601 621 +420 577 104 855 pvanekPostaitczlin.cz
ผู้จัดการฝ่ายการทดสอบ
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Ing. Jiri Samsonek, Ph.D. +420 577 601 272 +420 577 601 702 testingPostaitczlin.cz
ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
Ing..Taťána Pašiaková +420 577 601 328 +420 577 104 855 marketingPostaitczlin.cz

 

บุคคลที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล: Taťána Pašiaková

Updated: 24.9.2018
 
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE