Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
International Trade Fair MEDICA 2019

Dear business partners, let us invite you to visit our exposition at the International Trade Fair for medical sector Medica 2019, which will be held 18. – 21. 11. 2019 in Düsseldorf. Our stand will be located in Hall 15, Stand E42 (Czech exhibitors stand Ministry of Industry and Trade). For detailed information please contact Ms Barbora Hajkova, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. Contact details of ITC HEREK-Messe 2019

Dear business friends, we invite you to visit exposition ITC at the International Trade Fair for plastics and rubber K-Messe 2019, which will be held 16. – 23. 10. 2019 in Düsseldorf. Our stand will be located in Hall 8b, Stand C37 (Czech exhibitors stand Czech Trade). For detailed information please contact Ms Barbora Hajkova, e-mail: bhajkova@itczlin.czSale of the part of CSI plant – effective date 1st July 2019

Institut pro testování a certifikaci, a.s., and Centrum stavebního inženýrství a.s. concluded a contract on sale of part of plant, which came into effect 1st July 2019new service in the field of static and dynamic testing on tensile tester Instron 8503

Dear Clients,

laboratories of ITC can offer you a new service in the field of static and dynamic testing on tensile tester Instron 8503, which can be run in static or dynamic mode.Contacting the Certification Division's executives while moving to new locations

Dear clients, In cases if you are not able to reach the specific employee from Certification Division, please contact head of certification activity on mobile phone. CONTACTS AVAILABLE HEREไอทีซี – การทดสอบ, เอกสารรับรอง, การเทียบมาตรฐาน, การตรวจสอบและการวางมาตรฐาน

สถาบันสำหรับตรวจสอบและรับรองเป็นองค์กรอิสระประจำสาธารณรัฐเชคซึ่งมีสาขาทั่วโลกในการให้บริการด้านการทดสอบ, เอกสารรับรอง, การทดสอบทางเทคนิคและการวัดคุณภาพตามมาตรฐาน
.

ITC quality and safety world|คุณภาพและความปลอดภัยของโลก

CE Marking

CE Marking

การบริการของ Notified Body No 1023 เป็นการรับรองและประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการตามข้อกำหนด EC และเครื่องหมายการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  CE  ของสหภาพยุโรป (ของเล่น, ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, เครื่องมือแพทย์, หลอดทดลองเพื่อวินิจฉัยโรคทางการแพทย์,  เครื่องมือแพทย์ฝังในที่มีกำลัง, ความปลอดภัยของ LVD, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC, อุปกรณ์วัดความดัน)

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรองที่ผ่านกระบวนการรับรองของไอทีซี เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงระดับความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพ, กระบวนการผลิต ตลอกจนถึงขั้นตอนการบริการ

การบริการของไอทีซี

การบริการของไอทีซี

การทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รับรองและประเมิณผลตามมาตราฐานการตรวจสอบขององค์กรอิสระ, การรับรองผลิตภัณฑ์,  การรับรองคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, การสอบเทียบของเครื่องวัด, อุปกรณ์และมาตรฐาน, การให้คำปรึกษาระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก, การมฟห้การรับรองอุปกรณ์เครื่องเล่นพนัน, ศูนย์กลางของมาตรฐานทางเทคนิค, โดยผู้เชี่ยวชาญ

วีดีโอนำเสนอ

วีดีโอนำเสนอ

เราขอเชิญคุณไปห้องปฏิบัติการของสถาบันทดสอบและได้รับการรับรอง ซึ่งวีดีโอนี้จะแนะนำคุณสมบัติและกิจกรรมของไอทีซีซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเดี่ยว

โครงการทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

PHARE 2003
ITC - XENOLAB
ITC - TurEx
ITC - proExport
ITC - Profex
ITC - Profex II
ITC - Profex III

การฝึกอบรม
โรงเรียนสอนศาสนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE