Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Türkie |
ITC
Relocation of part of ATL 1004 - Physical Laboratory from the Central Laboratories of Louky Zlín to the workplace in the Svit 113th building

Dear clients. As of 09.11.2020, part of ATL 1004 - Physical Laboratory was completely relocated from the central laboratories of Louky Zlín to the ITC workplace in the Svit 113th building, Zlín. The original telephone numbers will be valid until 31.12.2020. At the same time, new telephone numbers will be launched next week, which will be published on the ITC website in the Contacts section. Now please contact specific employee of the physical testing laboratory by e-mail, mobile phone number, or you can contact Mrs. Jarmila Vyorálkova from the secretariat of the Physical Laboratory by phone +420 572 779 989 or e-mail jvyoralkova@itczlin.cz. Thank you for your understanding.


COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1245 of 2nd September 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food entered into force on 23rd September 2020

This regulation has significantly changed the scope of evaluation of elements and primary aromatic amines and the way of evaluation of articles for repeated use – HERE you can find more information. ITC labs are already prepared to test and evaluate the articles according to new rules.

 

Contact:
Mrs. Sarka Kopeckova, skopeckova@itczlin.cz,
tel: +420 577 601 705

Mr. Daniel Vit, dvit@itczlin.cz,
tel. +420 577 601 704

MORE INFORMATION


new ICP spectrometer in ITC labs

Analytical laboratory has recently purchased new ICP spectrometer Agilent 5800. The spectrometer is intended for determination of elements in water solutions, leachates and mineralisates. It is used mainly for evaluation of food-contact materials, products for children, material analysis of plastics, rubbers and metals. Spectrometer can be also used for determination of elements, which are limited in electro-products by RoHS 3 directive. High sensitivity enable evaluation of products according to many national and European legislations.  


DETERMINATION OF INDIVIDUAL ORGANIC COMPOUNDS (VOC) AND IDENTIFICATION OF THE EMITTED COMPOUNDS BY GC-MS/FID

In autumn 2019 our laboratory of analytical chemistry purchased gas chromatograph Shimadzu GCMS QP 2020 NX with mass spectromecter and flame ionization detector, which is used for analysis of emission of organic substances (VOC) mainly for automotive materials.

Determination of VOC by this method meets the requirements:
- VW 50180 (CLP classification of VOC emission in accordance with Regulation (EC) 1272/2008 included)
- PV 3341
- VDA 277
- VCS 1027,2759


Laboratory is on the List of accepted service laboratories by the VW Group for test according to PV 3341!


Contact: Jitka Bakalová | +420577601453 | jbakalova@itczlin.cz


Trade Fair AMPER 2020 - cancellation

Dear business friends, unfortunately, we have to inform you that the Fair Amper 2020 is cancelled due to the spreading disease COVID-19. For the fair administration is protecting the health of all involved an absolute priority. However, they would not be able to ensure this in the event of the fair being held at the original date, in particular by the inability to prevent the entry of persons at risk. We apologize for any inconvenience.


»

 

Žádost o certifikaci   Příručka pro klienty  
Dotazník k žádosti o certifikaci   Databáze certifikátů  
Pravidla používání certifikátu        

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE ISO 45001

Norma ISO 45001 navazuje svojí strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a odlišuje se zejména v oblastech týkajících se identifikace, řízení a omezování pracovních rizik. Certifikace podle ISO 45001 se zavádí jako samostatný systém vedle QMS a EMS anebo se tyto systémy budují současně jako integrované. Certifikát ISO 45001 zaručuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavedený ve firmě, byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a vyhovuje požadavkům standardu ISO 45001.

VYDÁNÍ NOVÉ NORMY ISO 45001

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala novou normu ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky s pokyny pro použití. Zveřejnění nové normy ISO 45001:2018 proběhlo dne 12.3.2018 a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodné období tzn. do 12.3.2021 pro její zavedení ve firmách. Platnost certifikátů vydaných podle norem ČSN OHSAS 18001:2008 / BS OHSAS 18001:2007 je stanovena paralelně – tedy nejdéle do 12.3.2021.

Vzhledem k situaci s výskytem COVID-19 je možnost přechodu na novou verzi normy odsunout o 6 měsíců tedy do 30.9.2021 (viz.: https://iaffaq.com/)

Certifikace a recertifikace systémů managementu podle OHSAS 18001:2007 bude probíhat nejdéle do 12.03.2020. Vzhledem k omezení platnosti certifikátů vydaných podle normy OHSAS 18001:2007 do 30.9.2021 doporučujeme všem zájemcům o certifikaci a recertifikaci začít včas plánovat zavedení požadavků ISO 45001:2018 do jejich systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro migraci z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 vydalo IAF (Mezinárodní akreditační fórum) dokument IAF MD 21:2018, ve kterém je ustanoveno navýšení doby trvání auditu o 1 auditoden povinně navíc pro ověření nových požadavků ISO 45001 oproti OHSAS 18001.

V návaznosti na vydání technické normy ČSN ISO 45001:2018 zpracovala a publikovala Hospodářská komora České republiky publikaci „PRŮVODCE ISO 45001“.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY NOVÉ NORMY ISO 45001

 • zaměření na zainteresované strany a kontext organizace s přínosem pro bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • zaměření na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí
 • větší propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění podnikatelského záměru, tedy hlavního směru podnikání s ohledem na ochranu bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících s důrazem na předcházení smrtelných úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování a zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro pracovníky a ostatní osoby, jejichž práce je organizací řízena
 • menší důraz na dokumentaci podle skutečných potřeb organizace 
 • leadership (vedení lidí) - přesun odpovědností na top management a přesnější stanovení rolí, jasné definování odpovědnosti vrcholového vedení za SM BOZP a spoluúčast „nemanažerských“ pracovníků
 • komunikace – stejný důraz na interní i externí komunikaci
 • přezkoumání SM – detailnější popis požadavků na vstupy a výstupy
 • preventivní opatření – požadavek byl zrušen jako důsledek zavedení nového požadavku na vyhledávání a řešení rizik a příležitostí z hlediska BOZP a plánování k přijetí opatření
 • řízení nebo ovlivňování externě zajišťovaných procesů a jejich vymezení v rámci SM BOZP
 • důraz na plnění zákonných a jiných požadavků.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

 • zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních organizace
 • systematické omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů - zvýšení výkonnosti
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení OHSMS do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
   a) přezkoumání dokumentace klienta
   b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.
 • recertifikační audit
  • pro zajištění kontinuální platnosti certifikace by na základě rozhodnutí držitele certifikátu měl ve třetím roce, před ukončením platnosti certifikátu, proběhnout recertifikační audit.

IQNET – MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je členem CQS, která je členem mezinárodní sítě IQNet. Prostřednictvím této spolupráce je možno na vyžádání vydat v rámci jednoho certifikačního procesu jak certifikát ITC, tak i certifikát CQS a mezinárodně uznávaný certifikát IQNet.

IQNet CQS

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Není certifikát jako certifikát
Náležitosti procesu certifikace
Průvodce ISO 45001

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • certifikace podle dalších systémových a oborových standardů ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001, OHSMS ISO 45001, HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ČSN 010391, EN 15593, Systém certifikace stavebních dodavatelů)
 • posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobků CE)
 • testování výrobků
 • kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
 • dobrovolná certifikace – značka „ITC certifikovaná kvalita“
 • technická normalizace

KONTAKTY

Pracovník tel.: e-mail:
Ing. Jaroslav Rapant,
vedoucí odd. certifikace systému managementu
 
572 779 982 qscertPostaitczlin.cz


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant

Updated: 5.6.2020
© ITC - Institut pro testování a cetfifikaci, a.s. | Tel.: +420 572 779 922 | E-mail: itc@itczlin.cz
Webdesign studio
We use cookies that make this site work. By using our services you agree to use them. More about cookies I AGREE