Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
O firmě
Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


Ing. Taťána Pašiaková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle opustila naše drahá kolegyně Ing. Taťána Pašiaková. S hlubokou úctou k památce zesnulé - pracovní kolektiv ITC Zlín.


Měření fyziologických vlastností textilií

ITC rozšířil seznam akreditovaných metod o zkoušku podle ČSN EN ISO 11092 - Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek. Zkoušku využijí především výrobci a dovozci funkčního ošacení garantující vysoký uživatelský standard právě v oblasti fyziologických vlastností. Bližší informace získáte ve zkušebně textilních materiálů a výrobků (e-mail: textile@itczlin.cz, tel. 577 601 268).


Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


ITC Poradenství

O firmě » Projekty

Název projektu: Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti prostřednictvím využití analýzy vnitropodnikových procesů.

Číslo projektu: 6.1 P01 / 825

ÚVOD

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

1. IDENTIFIKACE PROGRAMU:

Název programu: Operační program podnikání a inovace (OPPI)

Program – Poradenství

2. PŘEDMĚT PROJEKTU:

Předmětem projektu je zvýšení vlastní konkurenceschopnosti v oblasti zkoušení a posuzování shody výrobků prostřednictvím inovací vnitropodnikových procesů.

3. CÍL PROJEKTU:

Cílem organizační inovace je nalézt optimální variantu aktuálního nastavení vnitropodnikových kompetencí a způsobilostí pracovníků pro plánování kapacit a přípravu (definování požadavků na strukturu) pro zavedení elektronického systému aplikovatelného při sestavovaní projektových a řešitelských týmů a také při dokladování kompetencí a způsobilostí pracovníkům kontrolním orgánům na národní úrovni jako jsou Úřad pro technickou normalizaci a metrologii (UNMZ), Český akreditační institut (ČIA) apod. Projekt musí řešit správu kompetencí a způsobilostí jak interních tak i externích pracovníků včetně pracovníků na zahraničních zastoupeních ITC a umožňovat personálně-kompetenční zajištění jednotlivých aktivit v reálném čase. Projekt musí obsahovat analýzu stávajícího stavu všech kompetencí ITC a jejich rozsahu. Pro každou jednotlivou kompetenci se jedná o minimálně tříparametrové vstupy, které obsahují od desítek do tisíců položek a některé vstupy se v čase mění například se změnou klasifikací Českého statistického úřadu, nebo jiných subjektů, jejichž třídníky kontrolní orgány jako UNMZ nebo ČIA přejímají a vůči kterým je v daný čas nutné dokladovat kompetence pracovníků – tzn. je nutno aplikovat mechanismus časových řezů.

4. ŘEŠENÍ PROJEKTU:

  • Realizací projektu dojde v oblast kompetencí ke snížení nákladů vlivem zkrácení doby potřebné ke sledování aktuálního stavu. Díky tomu dojde k:
  • urychlení výběru řešitelského týmu
  • sledování platnosti kompetencí jednotlivých pracovníků ve vazbě na akreditace či autorizace
  • sledování kompetencí zejména ve vztahu k zahraničním zastoupením a pobočkám, kde jsou využívání i externí pracovníci.

5. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

Finanční zdroje z veřejného zdroje činí 50% celkových uznatelných (nákladů bez DPH) nákladů projektu a spoluúčast žadatele činí zbylých 50%.

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:

  • Zahájení projektu: 24.10.2011
  • Ukončení projektu: 23.10.2012

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Patrik Punčochář

Aktualizováno: 6.1.2017
 
> Webdesign studio