Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Nové nařízení vlády č. 219/2016 Sb. pro tlaková zařízení

Dne 19.7.2016 nabylo účinnosti nové Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ze dne 7. července o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Toto nařízení zrušuje Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. a Nařízení vlády 93/2015 Sb. Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.


Nové nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky

Dnem 1. září 2016 nabývá účinnosti nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (S výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017)


Nové Oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením vlády č. 219/2016 Sb. - tlakové hrnce

Institut pro testování a certifikaci, a.s. obdržel dne 20.7.2016 nové Oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. (Rozsah oprávnění - tlakové hrnce)


Dotace zkušebnictví - rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Vážený kliente,
 

informujeme Vás o novém dotačním titulu, v rámci něhož je ITC poskytovatelem služeb podporovaných operačním programem Podnikání a inovace s názvem Inovační vouchery. Příjemci podpory jsou malé a střední podniky a dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“. Minimální dotace na jeden projekt je 80 tisíc Kč, maximální 250 tisíc Kč. Zájemci mohou podat až 3 projekty na jedno IČ. V rozsahu nabídky služeb ITC lze získat podporu na testování, měření, analýzy, ověřování a poskytování technických informací. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.6.2016 do 31.5.2017.

Více informací naleznete v souboru PDF

 


Elektronická komunikace – omezení příloh ve formátu ZIP

ITC aplikovalo opatření, díky kterému nebude možné doručit elektronickou zprávu s přílohou ve formátu ZIP.

Pro doručení většího množství elektronických dokumentů použijte jinou metodu než komprimaci do formátu ZIP.

Děkujeme za pochopení.


Výherní hrací přístroje

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k osvědčování provozuschopnosti VHP a k výkonu následné technické kontroly provozování VHP ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Objednávka   Prohlášení výrobce  
Dokladování programového vybavení výherního hracího přístroje   Příručka pro klienty  
Dokladování změny programového vybavení výherního hracího přístroje   Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP, technických zařízení a systémů  
       
 

ZÁKLADNÍ ROZSAH ČINNOSTÍ ITC PŘI POSOUZENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI VHP

  • kontrola úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace,
  • ve spolupráci s odborným pracovištěm posouzení splnění podmínek podle zákona č.202/1990 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č.223/1193 Sb. (maximální sázka na jednu hru, maximální výhra z jedné hry, doba hry, nejvyšší hodinová prohra, výherní podíl, evidence vložených a vyplacených mincí, nemožnost převodu vložených prostředků do výher, datum výroby - od data výroby nesmí uplynout 5 let),
  • pro posouzení (vydání) Prohlášení o shodě je nezbytně nutné provedení zkoušek dle NV č. 17/2003  a NV č. 616/2006.

VYDÁVANÁ DOKUMENTACE

  • Osvědčení o provozuschopnosti VHP
  • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP pro každý VHP

DALŠÍ ČINNOSTI ITC V OBORU VHP

  • zkoušení, posuzování a registrace nových modelů VHP podle zákona č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zkoušení a posuzování provedených změn u dříve registrovaných modelů VHP podle zákona č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně zpracování protokolů o jejich registraci zkoušení a posuzování elektromechanických a elektronických zařízení k provozování sázkových her na základě požadavků zákazníků
  • poradenská činnost v oblasti VHP.

VYŠŠÍ USPOKOJENÍ POTŘEB A PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Nové kompetence umožňují rozšířit služby ITC při posuzování výherních hracích přístrojů a technických zařízení pro sázkové hry ve státech EU i v ostatních evropských zemích v souladu s platnou národní legislativou těchto zemí.

STANDARDNĚ UZNÁVANÉ VÝSTUPNÍ DOKUMENTY

Vedle dokumentů podle zákona ČR č. 202/1990 Sb. může zákazník ITC obdržet i protokol akreditované zkušební laboratoře (AZL 1004.3), inspekční certifikát akreditovaného inspekčního orgánu (IO 4035), případně dokumenty vystavené podle předpisů jiných států.

ZNALECKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO ZNALECKÉ POSUDKY

Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky se Institut pro testování a certifikaci, a.s., zapisuje do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru elektronika s rozsahem znaleckého oprávnění pro znalecké posudky vyžadované státními orgány a orgány samosprávy pro výherní hrací přístroje a technická zařízení (včetně doprovodných zařízení) pro provozování sázkových her a loterií po stránce hardware (technické způsobilosti a součástkové vybavenosti těchto zařízení a vzájemné návaznosti jednotlivých částí) a software (po stránce programového vybavení) podle zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících.

ZKOUŠKY A CERTIFIKACE VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ PRO LITEVSKOU REPUBLIKU

Dne 12.8.2005 byl rozhodnutím č. N-146 Státní komise pro kontrolu her Litevské republiky schválen Institut pro testování a certifikaci, a.s. jako organizace, která je způsobilá provádět zkoušky a vystavovat certifikáty pro výherní hrací přístroje podle požadavků Litevského herního zákona. Zkoušky výherních hracích přístrojů zajišťujeme ve spolupráci se smluvním partnerem GMT EUROPE, a.s..
Současně dle Vašich požadavků provedeme zkoušky kabinetů z hlediska elektrického bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility podle technických norem platných v Litevské republice (2006/95/EC; 93/68/EEC; 2004/108/EC; LST EN 60065:2001; LST EN 55014:2002), včetně přípravy ES prohlášení o shodě.

KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ ZLÍN, Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Heš Michal 577 601 536 577 601 653 mhesHešitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, pro posouzení (vydání) Prohlášení o shodě a provedení zkoušek dle NV č. 17 a NV č. 616:
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Dvořák Ivan 284 080 270
605 297 287
284 080 273 dvorakPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Michal Heš

Aktualizováno: 1.3.2016
 
> Webdesign studio