Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Výrobky pro kontakt s potravinami - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech:

Vzhledem k opakovaným požadavkům klientů byla v laboratořích ITC vyvinuta nová metoda - Stanovení minerálních olejů MOSH a MOAH v obalových materiálech. Aromatické minerální oleje (MOAH) jsou dle EFSA považovány za potenciálně karcinogenní a je jim věnována zvýšená pozornost. Migrační limity byly zatím stanoveny pouze na národní úrovni Federálním úřadem Německa pro hodnocení zdravotních rizik (BfR).
Bližší informace: Laboratoř analytické chemie; fpuype@itczlin.cz ; analyt@itczlin.cz


Ing. Taťána Pašiaková

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás náhle opustila naše drahá kolegyně Ing. Taťána Pašiaková. S hlubokou úctou k památce zesnulé - pracovní kolektiv ITC Zlín.


Měření fyziologických vlastností textilií

ITC rozšířil seznam akreditovaných metod o zkoušku podle ČSN EN ISO 11092 - Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek. Zkoušku využijí především výrobci a dovozci funkčního ošacení garantující vysoký uživatelský standard právě v oblasti fyziologických vlastností. Bližší informace získáte ve zkušebně textilních materiálů a výrobků (e-mail: textile@itczlin.cz, tel. 577 601 268).


Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


Technická zařízení, systémy, loterie a VHP

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her, internetových her a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je současně posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

ITC je současně autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her („TZ“), her provozovaných jejich prostřednictvím a výherních hracích přístrojů („VHP“) a her provozovaných prostřednictvím VHP, a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

 

Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti hazardních her, technických zařízení a systémů, a to v souladu s příslušnými ustanoveními  z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisůb.   Ministerstvo financí ČR - Právní rámce  
Pověření Ministerstva financí k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her a to v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.   Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  
Autorizace   Příručka pro klienty  
           
           
  TZ
    VHP
 
Objednávka   Objednávka
 
Dokladování programového vybavení TZ   Dokladování programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Dokladování změny programového vybavení TZ
  Dokladování změny programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Prohlášení výrobce   Prohlášení výrobce
 

 

PŮSOBNOST ITC V OBLASTI „TZ“ A „VHP“

 • zařízení pro losování loterií a jiných podobných her, centrální loterní systémy
 • rulety
 • sázková zařízení, jackpotová sázková zařízení
 • systémy pro monitorování provozu TZ
 • jiná zařízení, sloužících pro provozování sázkových her a loterií
 • výherní hrací přístroje

SLUŽBY AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI POSUZOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „TZ“ A „VHP“

 • kontrola úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace;
 • posouzení „TZ“ a „VHP“ podle zákona č.202/1990  Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č.223/1993 Sb..
  • Autorizovaná osoba ověřuje a osvědčuje:
  • technickou způsobilost „TZ“ a „VHP“ a soulad s pravidly hry
  • bezpečnost z hlediska ochrany údajů
  • splnění technických požadavků vyplývajících z nařízení vlády 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb.
  • Vydávané dokumenty
  • Odborné posouzení VHP" nebo "TZ" a certifikát odborného posouzení (od 1.7.2016 tyto dokumenty nahrazují dříve vydávané dokumenty:  Inspekční zpráva a inspekční certifikát)
  • Osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Registrační známka
 • následná technická kontrola provozovaných „TZ“
  • v případě změn HW a SW technického zařízení měnící herní vlastnosti
  • po zásahu do technického zařízení a systému včetně doprovodných prvků, který může změnit jeho konfiguraci, ovlivnit jeho technické nebo herní vlastnosti, finanční toky.
  • periodicky tam, kde to podmínky Ministerstva financí stanoví
 • technická kontrola dodržování podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti
  • ověření dodržování parametrů uvedených v herním plánu a v povolení

TESTOVÁNÍ V AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI č. 1004.3

 • zkoušení elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti pro posouzení shody podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. 
  • Vydávané dokumenty
  • Zkušební protokol akreditované laboratoře

CERTIFIKACE INSPEKČNÍM ORGÁNEM č. 4035

 • Inspekce nových a provozovaných hracích přístrojů pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení.
  • Vydávané dokumenty
  • Inspekční certifikát

POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE „TZ“ PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER PRO ZEMĚ:

Albánie. Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Republika Srbská.
Součástí odborné služby může být testování „TZ“ z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

DALŠÍ ČINNOSTI ITC V OBORU „TZ“ A „VHP“

KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ ZLÍN, Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Heš Michal 572 779 900   mhesHešitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, provedení zkoušek EMC, LVD, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Kverka Václav 284 080 270
605 297 288
284 080 273 kverkaPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Michal Heš

Aktualizováno: 11.8.2017
 
> Webdesign studio