Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE ve spolupráci s ITC Zlín pořádá seminář UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH PODLE NOVÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, DŮLEŽITOST NOREM PRO VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ. Akce se uskuteční 04.10.2017 od 9:30 do 15:00. Přihlásit se můžete do 30. 9. 2017 e-mailem na dvorackova@khkzk.cz, telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Seminář - Legislativní změny v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), postupy uvádění na trh

Dne 20. 9. 2017 pořádá ITC seminář: Legislativní změny v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), postupy uvádění na trh. Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách semináře ZDE v sekci vzdělávání. Akce je placená. Základní cena 4 500 Kč (bez DPH), pro klienty ITC 3 800 Kč (bez DPH). V ceně semináře je roční přístup na portál Zákony a normy.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. Května 2022.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 26. května 2020.


Větší bezpečnost pacientů a modernější péče o veřejné zdraví díky novým předpisům EU o zdravotnických prostředcích

Došlo k přijetí dvou nařízení o zdravotnických prostředcích, která v EU vytyčují modernější a spolehlivější legislativní rámec pro lepší ochranu veřejného zdraví a větší bezpečnost pacientů. Více informací ZDE


Technická zařízení, systémy, loterie a VHP

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her („TZ“), her provozovaných jejich prostřednictvím a výherních hracích přístrojů („VHP“) a her provozovaných prostřednictvím VHP. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

 

Ministerstvo financí ČR - Právní rámce   Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP, technických zařízení a systémů  
Standard Ministerstva financí k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách   Autorizace  
      Příručka pro klienty  
           
  TZ
    VHP
 
Objednávka   Objednávka
 
Dokladování programového vybavení TZ   Dokladování programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Dokladování změny programového vybavení TZ
  Dokladování změny programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Prohlášení výrobce   Prohlášení výrobce
 

 

PŮSOBNOST ITC V OBLASTI „TZ“ A „VHP“

 • zařízení pro losování loterií a jiných podobných her, centrální loterní systémy
 • rulety
 • sázková zařízení, jackpotová sázková zařízení
 • systémy pro monitorování provozu TZ
 • jiná zařízení, sloužících pro provozování sázkových her a loterií
 • výherní hrací přístroje

SLUŽBY AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI POSUZOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „TZ“ A „VHP“

 • kontrola úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace;
 • posouzení „TZ“ a „VHP“ podle zákona č.202/1990  Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č.223/1993 Sb..
  • Autorizovaná osoba ověřuje a osvědčuje:
  • technickou způsobilost „TZ“ a „VHP“ a soulad s pravidly hry
  • bezpečnost z hlediska ochrany údajů
  • splnění technických požadavků vyplývajících z nařízení vlády 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb.
  • Vydávané dokumenty
  • Odborné posouzení VHP" nebo "TZ" a certifikát odborného posouzení (od 1.7.2016 tyto dokumenty nahrazují dříve vydávané dokumenty:  Inspekční zpráva a inspekční certifikát)
  • Osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Registrační známka
 • následná technická kontrola provozovaných „TZ“
  • v případě změn HW a SW technického zařízení měnící herní vlastnosti
  • po zásahu do technického zařízení a systému včetně doprovodných prvků, který může změnit jeho konfiguraci, ovlivnit jeho technické nebo herní vlastnosti, finanční toky.
  • periodicky tam, kde to podmínky Ministerstva financí stanoví
 • technická kontrola dodržování podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti
  • ověření dodržování parametrů uvedených v herním plánu a v povolení

TESTOVÁNÍ V AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI č. 1004.3

 • zkoušení elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti pro posouzení shody podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. 
  • Vydávané dokumenty
  • Zkušební protokol akreditované laboratoře

CERTIFIKACE INSPEKČNÍM ORGÁNEM č. 4035

 • Inspekce nových a provozovaných hracích přístrojů pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení.
  • Vydávané dokumenty
  • Inspekční certifikát

POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE „TZ“ PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER PRO ZEMĚ:

Albánie. Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Republika Srbská.
Součástí odborné služby může být testování „TZ“ z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

DALŠÍ ČINNOSTI ITC V OBORU „TZ“ A „VHP“

KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ ZLÍN, Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Heš Michal 572 779 900   mhesHešitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, provedení zkoušek EMC, LVD, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Kverka Václav 284 080 270
605 297 288
284 080 273 kverkaPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Michal Heš

Aktualizováno: 18.6.2017
 
> Webdesign studio