Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Dotace zkušebnictví - rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Vážený kliente,
 

informujeme Vás o novém dotačním titulu, v rámci něhož je ITC poskytovatelem služeb podporovaných operačním programem Podnikání a inovace s názvem Inovační vouchery. Příjemci podpory jsou malé a střední podniky a dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“. Minimální dotace na jeden projekt je 80 tisíc Kč, maximální 250 tisíc Kč. Zájemci mohou podat až 3 projekty na jedno IČ. V rozsahu nabídky služeb ITC lze získat podporu na testování, měření, analýzy, ověřování a poskytování technických informací. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.6.2016 do 31.5.2017.

Více informací naleznete v souboru PDF

 


Elektronická komunikace – omezení příloh ve formátu ZIP

ITC aplikovalo opatření, díky kterému nebude možné doručit elektronickou zprávu s přílohou ve formátu ZIP.

Pro doručení většího množství elektronických dokumentů použijte jinou metodu než komprimaci do formátu ZIP.

Děkujeme za pochopení.


Rozšíření notifikace pro CPR

ITC novým rozhodnutí ÚNMZ 4/2016 rozšířilo notifikaci CPR o tyto normy: ČSN EN 12566-7:2013,
ČSN EN 14891:2012, ČSN EN 15501: 2013, ČSN EN 12602+A1:2013, ČSN EN 15037-5:2013, ČSN EN 15285:2008, ČSN EN 15286:2013.
Bližší informace v detailech aktuality.


Rozšíření rozsahu akreditace AKL o kalibraci měřičů zatmavení autoskel

Kalibrační laboratoř v rámci rozšiřování služeb nabízí akreditovanou kalibraci měřičů zatmavení skel. Kalibrace těchto měřičů je důležitá pro zjištění hodnoty propustnosti světla a to především u autoskel, kde nejnižší povolená hodnota propustnosti světla čelního skla a bočních skel je 70%. Služba je vhodná především pro autoservisy a firmy, provádějící instalaci a kontroly tónovaných skel či zatmavovacích fólií.  
Odkaz na akreditaci zde.
Odkaz na kalibrační laboratoř zde.


ČSN EN ISO 9000:2016 v české verzi

V souvislosti s normou ISO 9001:2015 byla nově vydána také ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Česká verze této normy je dostupná od 02/2016 jako ČSN EN ISO 9000:2016.


Technické zařízení a systémy

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her, s vyjímkou VHP, ve smyslu dikce ustanovení § 1 odst.1, 2 a 5 a příslušných ustanovení § 46 zákona č. 202/1990 Sb..

 

Objednávka   Prohlášení výrobce  
Dokladování programového vybavení TZ   Autorizace dle NV č.17 a NV č.616  
Dokladován změnyí programového vybavení TZ
  Příručka pro klienty
 
Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP, technických zařízení a systémů        

ROZSAH ČINNOSTI

Předmětem činnosti je posouzení a osvědčení provozuschopnosti a následná technická kontrola technických zařízení obsažených v citovaných právních předpisech kompetentní autorizovanou osobou pověřenou MF ČR v rozsahu dle výše uvedeného pověření.

 • Jde zejména o následující technická zařízení:
 • Zařízení pro losování loterií a jiných podobných her pro velký počet sázejících (nejsou obsluhovaná přímo sázejícími)
 • Hry po telefonu
 • Rulety:
  • Ruletová kola včetně doplňků (např. ruletové „kotle“, dráhy, kulička) pro klasickou hru RULETA v kasinech (mechanická zařízení), nejsou obsluhovaná přímo sázejícími
  • Elektromechanické rulety „otevřené“ s elektronikou pro automatické losování, vyhodnocování hry, registrace a archivace výsledků hry (s částečnou obsluhou), nejsou obsluhovaná přímo sázejícími
  • Elektromechanické elektronicky řízené rulety s kamerovým záznamem výsledků hry a s technickým vybavením k dálkovému přenosu dat
 • Technická zařízení pro provozování sázkových her pomocí terminálů (interaktivní terminálová zařízení)
 • Zařízení pro více hráčů s fyzikálním generátorem náhodnosti herního procesu (elektromechanický princip, elektropneumatický princip, a pod.)
 • Jackpotová sázková zařízení a Jackpoty jako doplněk k jiným sázkovým zařízením a systémům
 • Systémy pro monitorování a evidenci provozu technických zařízení
 • Jiná zařízení, sloužící pro provozování sázkových her a loterií, než popsaná výše.

 • Při posouzení provozuschopnosti pověřená autorizovaná osoba ověří a osvědčí, že technické zařízení:
 • je způsobilé pro provozování sázkové hry dle požadavků zákona
 • je bezpečné z hlediska ochrany údajů, které budou jejich prostřednictvím přijímané, odesílané a zpracovávané
 • splňuje technické požadavky stanovené technickými předpisy
 • provozování sázkové hry jejich prostřednictvím bude v souladu s pravidly této hry

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSUZOVÁNÍ

Posouzení provozuschopnosti se zpravidla provádí na jednom vzorku technického zařízení, souboru programového vybavení a průvodní dokumentace. U dalších technických zařízení shodného typu a modelu se provádí namátkové ověření shody jejich programového vybavení. Pro vydání Osvědčení o provozuschopnosti je rozhodující splnění všech podmínek procesu posuzování a vlastností posuzovaného technického zařízení. Žadatel o vydání osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení předkládá pověřené autorizované osobě podklady uvedené v těchto podmínkách. V případě pochybnosti je pověřená autorizovaná osoba oprávněna vyžádat si v průběhu posuzování další doplňující podklady, popřípadě další vzorek technického zařízení.

NÁSLEDNÉ ODBORNÉ POSOUZENÍ OSVĚDČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Provozovatel má v rámci podmínek rozhodnutí MF o povolení provozování loterií nebo jiných podobných her stanovenou povinnost provést u pověřené autorizované osoby následné odborné posouzení osvědčeného technického zařízení včetně doprovodných prvků, a to vždy:
 • vpřípadě změn HW a SW technického zařízení měnící herní vlastnosti (např. změny herních plánů, rozšiřování systému o nové sázkové hry, aj.)
 • po zásahu do technického zařízení a systému včetně doprovodných prvků, který může změnit jeho konfiguraci, ovlivnit jeho technické nebo herní vlastnosti, finanční toky.

TECHNICKÁ KONTROLA

 • Při výkonu následné technické kontroly dodržování podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti technických zařízení a podmínek následně uvedených ve vydaném osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení pověřená autorizovaná osoba procesně postupuje za přítomnosti příslušného orgánu státního dozoru ve smyslu zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • Při kontrole stávajících technických zařízení provozovaných podle již dříve vystavených povolení Ministerstva financí ČR bude kontrola provozovaného technického zařízení zaměřena na ověření dodržování parametrů uvedených v herním plánu a v povolení.

VYDÁVANÁ DOKUMENTACE

 • Inspekční zpráva o odborném posouzení
 • Inspekční certifikát
 • Osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení (systému)
 • Výpis z osvědčení
 • Registrační známka


KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ ZLÍN, Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Heš Michal 577 601 536 577 601 653 mhesHešitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, pro posouzení (vydání) Prohlášení o shodě a provedení zkoušek dle NV č. 17 a NV č. 616:
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Dvořák Ivan 284 080 270
605 297 287
284 080 273 dvorakPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Michal Heš

 

Aktualizováno: 3.1.2016
 
> Webdesign studio