Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
Nový dokument NBOG

V seznamu dokumentů NBOG byly doplněny aktualizované a nové verze dokumentů. Změny byly zvýrazněny. Sekce s dokumenty ZDE


Ocenění ITC fakultou aplikované informatiky (FAI) při UTB Zlín

Dne 19.10.2016 převzal RNDr. Radomír Čevelík, místopředseda představenstva ITC, ocenění v podobě bronzové pamětní medaile za dlouhodobou podporu rozvoje FAI v oblasti propojení výzkumné organizace s industriální sférou.


Nové osvědčení pro AMS K123 + změna rozhodnutí o autorizaci + nové podmínky autorizace

ITC, jako autorizované metrologické středisko s úřední značkou K 123 (autorizace ve formátu PDF), získalo nové osvědčení k ověřování stanovených měřidel pod číslem 0319-OS-K123-16 (osvědčení ve formátu PDF). Na základě nového osvědčení byla vydána změna rozhodnutí o autorizaci (změna rozhodnutí o autorizaci ve formátu PDF) a nové podmínky autorizace (nové podmínky autorizace ve formátu PDF). Více informací na stránce autorizace ITC.


Nové nařízení vlády č. 219/2016 Sb. pro tlaková zařízení

Dne 19.7.2016 nabylo účinnosti nové Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ze dne 7. července o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Toto nařízení zrušuje Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. a Nařízení vlády 93/2015 Sb. Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.


Nové nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky

Dnem 1. září 2016 nabývá účinnosti nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (S výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017)


Technická zařízení, systémy, loterie a VHP

Hazardní hry » Informace a služby

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem financí České republiky k osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her („TZ“), her provozovaných jejich prostřednictvím a výherních hracích přístrojů („VHP“) a her provozovaných prostřednictvím VHP. Podmínkou legálního uvedení na trh ČR je posouzení podle platných právních předpisů upravujících loterijní a hazardní hry a podle předpisů regulujících bezpečnost elektrických zařízení.

 

Pověření Ministerstva financí k osvědčování provozuschopnosti VHP, technických zařízení a systémů   Autorizace dle NV č.17 a NV č.616  
Příručka pro klienty
       
           
  TZ
    VHP
 
Objednávka   Objednávka
 
Dokladování programového vybavení TZ   Dokladování programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Dokladován změnyí programového vybavení TZ
  Dokladování změny programového vybavení výherního hracího přístroje
 
Prohlášení výrobce   Prohlášení výrobce
 

 

PŮSOBNOST ITC V OBLASTI „TZ“ A „VHP“

 • zařízení pro losování loterií a jiných podobných her, centrální loterní systémy
 • rulety
 • sázková zařízení, jackpotová sázková zařízení
 • systémy pro monitorování provozu TZ
 • jiná zařízení, sloužících pro provozování sázkových her a loterií
 • výherní hrací přístroje

SLUŽBY AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI POSUZOVÁNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI „TZ“ A „VHP“

 • kontrola úplnosti a věcné správnosti předložené dokumentace;
 • posouzení „TZ“ a „VHP“ podle zákona č.202/1990  Sb., a vyhlášky Ministerstva financí č.223/1993 Sb..
  • Autorizovaná osoba ověřuje a osvědčuje:
  • technickou způsobilost „TZ“ a „VHP“ a soulad s pravidly hry
  • bezpečnost z hlediska ochrany údajů
  • splnění technických požadavků vyplývajících z nařízení vlády 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb.
  • Vydávané dokumenty
  • Odborné posouzení VHP" nebo "TZ" a certifikát odborného posouzení (od 1.7.2016 tyto dokumenty nahrazují dříve vydávané dokumenty:  Inspekční zpráva a inspekční certifikát)
  • Osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti „VHP“ nebo „TZ“
  • Registrační známka
 • následná technická kontrola provozovaných „TZ“
  • v případě změn HW a SW technického zařízení měnící herní vlastnosti
  • po zásahu do technického zařízení a systému včetně doprovodných prvků, který může změnit jeho konfiguraci, ovlivnit jeho technické nebo herní vlastnosti, finanční toky.
  • periodicky tam, kde to podmínky Ministerstva financí stanoví
 • technická kontrola dodržování podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti
  • ověření dodržování parametrů uvedených v herním plánu a v povolení

TESTOVÁNÍ V AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI č. 1004.3

 • zkoušení elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti pro posouzení shody podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a 118/2016 Sb. 
  • Vydávané dokumenty
  • Zkušební protokol akreditované laboratoře

CERTIFIKACE INSPEKČNÍM ORGÁNEM č. 4035

 • Inspekce nových a provozovaných hracích přístrojů pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení.
  • Vydávané dokumenty
  • Inspekční certifikát

POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE „TZ“ PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER PRO ZEMĚ:

Albánie. Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Republika Srbská.
Součástí odborné služby může být testování „TZ“ z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

DALŠÍ ČINNOSTI ITC V OBORU „TZ“ A „VHP“

KONTAKTY

PRACOVIŠTĚ PRAHA,
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Plešr Michal, Ing., vedoucí střediska pro posuzování hazardních her 296 374 707 296 374 772 vhpPostaitczlin.cz
Jankovcová Martina 296 374 708 296 374 772 mjankovcovaPostaitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ ZLÍN, Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Heš Michal 577 601 536 577 601 653 mhesHešitczlin.cz
 
PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, provedení zkoušek EMC, LVD, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Vávra Pavel, Ing. 572 522 242 572 522 191 pvavraPostaitczlin.cz
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ, GMT Europe, a.s.,
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Pracovník tel.: fax: e-mail:
Šebesta Petr 284 080 271
737 910 788
284 080 273 sebestaPostagametest.cz
Kverka Václav 284 080 270
605 297 288
284 080 273 kverkaPostagametest.cz
Křížová Alena 284 080 273
605 297 322
284 080 273 krizovaPostagametest.cz

 

Za aktuálnost údajů odpovídá: Michal Heš

Aktualizováno: 16.12.2016
 
> Webdesign studio