Česky | English | Deutsch | Polski | По-русски | 中文 | 한국어 | Hrvatski | Türkie | ไทย |
ITC
Veletrh Medica 2019

Vážení obchodní přátelé, zveme Vás k návštěvě naší expozice na mezinárodním veletrhu pro zdravotnický sektor Medica 2019, který se uskuteční v termínu 18. – 21. 11. 2019 v Düsseldorfu. Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu se těšíme na vaši návštěvu v hale 15, stánek E42. Bližší informace poskytne Ing. Barbora Hájková, e-mail: bhajkova@itczlin.cz. Profil ITC naleznete ZDE


stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

Zkušebna textilních materiálů a výrobků v září úspěšně akreditovala nový zkušební postup pro stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty dle ČSN EN ISO 13997. Metoda je používána zejména pro osobní ochranné oděvy – rukavice a obdobné OOP, kde se zjišťuje odolnost proti proříznutí.

Pro další informace a zkoušení se můžete obrátit na pracovníky zkušebny: textile@itczlin.cz, tel: 577 601 268

 


Nová telefonní čísla

Vážení klienti. Začala fungovat nová telefonní čísla pracovníků, kteří se přestěhovali z pracoviště Zlín-Louky na pracoviště Zlín, areál Svit, Budova 113. Původní telefonní linky budou funkční do 20.11.2019. V případě nejasností prosím kontaktujte centrálu na čísle +420 572 77 99 22. Děkujeme za pochopení.


Stanovení glyfosátu a jeho hlavního metabolitu - kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA)

Glyfosátové přípravky jsou v zemědělství běžně používané širokospektrální systémové neselektivní herbicidy. Jejich hlavním metabolitem je kyselina aminomethylfosfonová (AMPA).
Laboratoře ITC zavedly analýzu těchto reziduí ve výrobcích na základě požadavků našich klientů, např. v textilních materiálech apod. 


Nová služba v oblasti statického a dynamického testování výrobků

Vážení klienti,

laboratoře ITC Vám nabízejí novou službu v oblasti statického i dynamického testování výrobků. Jedná se o zkoušky na trhacím stroji Instron 8503, který můžeme provozovat jak ve statickém režimu, tak v dynamickém.


CSR - ČSN 01 0391

Certifikace systémů řízení » Certifikace systémů řízení

Certifikaci systému managementu - ČSN 010391

Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti organizací podle ČSN 010391 představuje nový národní standard, jehož zavedení je východiskem pro prokázání odpovědného přístupu k podnikání a společnosti, které je označováno obecným názvem společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR). Norma je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb.

 •  
Žádost o certifikaci   Příručka pro klienty  
Dotazník k žádosti o certifikaci   Pravidla používání certifikátu  
Databáze certifikátů        

PRINCIPY CERTIFIKACE PODLE ČSN 010391

Národní technická norma ČSN 010391:2013 byla vytvořena s cílem stanovení základních požadavků v oblasti odpovědného přístupu k podnikání a společnosti. Společenská odpovědnost ve smyslu této normy zahrnuje principy chování, které jsou specifikovány v mezinárodních dokumentech (například v dokumentech OSN, ILO, OECD, EU) a ČSN ISO 26000.
Cíle organizace by měly vycházet z těchto principů a přispívat tak k udržitelnému rozvoji a podpoře kvality života jak pracovníků organizace, tak i celé společnosti. Organizace má aplikovat 7 základních principů:

1) Odpovědnost
2) Transparentnost
3) Etické chování
4) Respektování potřeb zainteresovaných stran
5) Respektování práva
6) Mezinárodní standardy
7) Lidská práva

Certifikát, vydaný nezávislým certifikačním orgánem, zaručuje, že systém managementu společenské odpovědnosti organizací je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky této normy.

Požadavky ČSN 010391:2013

 • Systém managementu společenské odpovědnosti
  Požadavky na dokumentaci a záznamy
 • Odpovědnost vedení
  Angažovanost a aktivita vedení, politika společenské odpovědnosti, plánování, představitel vedení
 • Zainteresované strany
 • Aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti
  Nákup, etika v podnikání, ekonomická výkonnost, poplatky a sankce
 • Aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti
  Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů, operativní řízení provozu ve vztahu k životnímu prostředí
 • Aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti
  Lidská práva, zaměstnávání a přiměřená práce, podpora komunity, ochrana spotřebitele
 • Management zdrojů
  Kompetence, výcvik a vědomí odpovědnosti, finanční zdroje
 • Komunikace
  Komunikace vnější a vnitřní
 • Měření, analýza a zlepšování
  Interní audity, přezkoumání a zlepšování

CERTIFIKAČNÍ PROCES

Proces certifikace má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení systému do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
  • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
  • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
  • ustanovení týmu auditorů
  • zpracování plánu auditu
  • ověřování skutečností v etapách:
   a) přezkoumání dokumentace klienta
   b) prověření skutečností na místě
  • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
  • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
  • vydání certifikátu
 • dozorový audit
  • po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Sekce kvality - Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

Není certifikát jako certifikát
Náležitosti procesu certifikace

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • certifikace systému řízení jakosti (ISO 9001)
 • certifikace environmentálního managementu (ISO 14001)
 • certifikace systémů managementu jakosti u výrobců zdravotnických prostředků (ČSN EN ISO 13485)
 • certifikace systému kritických bodů v potravinářském průmyslu (HACCP)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)
 • certifikace systému managementu bezpečnosti potravin (ISO 22000)
 • cerifikace systému hospodaření s energií (ISO 50001)
 • posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobků CE)
 • testování výrobků, ATEST ITC
 • kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
 • dobrovolná certifikace – značka „ITC certifikovaná kvalita
 • technická normalizace

 

KONTAKTY

Pracovník tel.: e-mail:
Ing. Jaroslav Rapant 572 779 982 qscertPostaitczlin.cz


Poštovní adresa:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
odd. certifikace systému managementu
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Za aktuálnost údajů odpovídá: Ing. Jaroslav Rapant

Aktualizováno: 4.10.2019
 
Webdesign studio
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies SOUHLASÍM